ןייל-ןוא רטופ יראה


יראה" שדחה בשחמה בשחמל תוידמימ-תלתה תויומדה תא תחתפמ Liquid Development תרבח
ללגב אצי קחשמה יתמ עודי אל .Origin Systems תרבח ידי לע חתופמש "ןייל-ןוא רטופ
.בכעתה וחותיפש
 


:קחשמב תויומדה חותיפל תואמגוד


     

        
םירקיטס וגל קחשמ יפלק בשחמ יקחשמ אספוק יקחשמYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.