םימכחה ןבאו רטופ יראה


,"םימכחה ןבאו רטופ יראה" בשחמה קחשמ תא החתיפ (The Sims ירצוי) EA Games תרבח
ךרואל סטרווגוהב תואקתפרה רבוע התאו ,יראה אוה התא קחשמב .ןושארה רפסה לע ססובמה
:תונוש תומרופטלפ עבראב וגישהל ןתינו 2001 רבמבונב אצי קחשמה .קחשמהינועבצ ייובמגםדקתמ ייובמגןשייטסילפ(תונולח) .יס.יפ

קחשמל (תמוסרפ) רליירטהמ תונומת

קחשמל םיטי'צםירקיטס וגל קחשמ יפלק בשחמ יקחשמ אספוק יקחשמYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.