ןתוא אוצמל ןכיהו אלפה תויח
Fantastic Beasts and Where To Find Them
Newt Scamander
ןתוא אוצמל ןכיהו אלפה תויח
הרדנמלס טוינ
םיטרפ

ללה-רב יליג :תילגנאמ םוגרת

3622265 :דוקאנאד

965-511-186-5 :(ISBN) ב"תסמ

השק :הכירכ

73 :םידומע רפסמ

3/2002 :רואל אצי

ח"ש 39 :יגולטק ריחמ

גגה תיילע ירפס ,דמח ירפס ,תונורחא תועידי :האצוהריצקת

ובש תיב לכב טעמכ ןכוש ןתוא אוצמל ןכיהו אלפה תויח לש קתוע
םג תנתינ ,דבלב לבגומ ןמזל ,תעכ .םימסוקה תחפשמ תררוגתמ
,רורמצה לכוא המ ,שושמחה יח ןכיה תולגל תונמדזה םיגלגומל
.לראנל בלח שיגהל אלש ףידע עודמו

רמולכ ,"ףילר קימוק" ןוגראל שדוק ןה הז רפס תריכממ תוסנכהה
רבעמש םימסק תיישעב ועקשוי ורובע ומלשתש תוינואהו םילקשהש
תקפסמ הביס יהוזש םירובס םכניא םא .םסוק לכ לש ויתוחוכל
חרוא ירבוע םימסוקש םכל לחאל קר יל רתונ ,םכפסכמ דרפיהל
ידי-לע םהניעל ופקתות םעפ יא םא תובידנב רתוי וגהני
.רוקיטנמ


הז רפס תריכממ סיוגיש ףסכה תא םורתי "ףילר קימוק" ןוגרא
תונידמב עשיה ירסחו םיינעה םידליהמ המכל םיעייסמה םיטקיורפל
.םלועב רתויב תוינעהםיניינעה ןכות

רבחמה לע
רודלבמד סובלא תאמ המדקה
:הרדנמלס טוינ תאמ אובמ
םכינפלש רפסה לע      
? אלפ תייח תרדגומ דציכ      
אלפה תויח לש ןמויקל םיגלגומ דצמ תועדומ ייוליג לש הרצק הירוטסיה      
רותסמב אלפה תויח      
היגולואוזיגאמה הבושח עודמ      
םימסקה דרשמ לש גורידה םלוס
'ת דעו 'א -מ אלפה תויח
השיכר

DBook    Mitos    BookNet    iBooks    BakBookישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.