תורודה יארב 'ץידיווק
Quidditch Through The Ages
Kennilworthy Whisp
תורודה יארב 'ץידיווק
פסיוו י'תרוולינק
םיטרפ

ללה-רב יליג :תילגנאמ םוגרת

3622264 :דוקאנאד

965-511-185-7 :(ISBN) ב"תסמ

השק :הכירכ

62 :םידומע רפסמ

3/2002 :רואל אצי

ח"ש 39 :יגולטק ריחמ

גגה תיילע ירפס ,דמח ירפס ,תונורחא תועידי :האצוהריצקת

דציכ ,בהזומה 'ץינסה לש ורוקמ המ םכמצע תא םתלאש םעפ-יא םא
ןואטגיוומ םיטטושמה תשובלת לע עודמ וא םיציברמה ואצמוה
הרודהמ .םכליבשב אוה הזה רפסה ,םיבצק ןיכס לש למס עיפומ
רפסה-תיב תיירפסב רומשה קתועה לש קיודמ קתעה איה וז תלבגומ
.םיריעצה 'ץידיווקה יבבוח םוי ידמ וב םינייעמ םש ,סטרווגוה

,"ףילר קימוק" ןוגראל שדוק ןה הז רפס תריכממ תוסנכהה
הפיאש - םדא ייח ליצהלו רפשל ךישמהל ידכ םכפסכב שמתשיש
קירדור ידי-לע בהזומ 'ץינסה תדיכלמ רתוי דוע המיהדמו הבושח
.תוינש יצחו שולש ךות 1921 תנשב ןוטפמאלפ


הז רפס תריכממ סיוגיש ףסכה תא םורתי "ףילר קימוק" ןוגרא
תונידמב עשיה ירסחו םיינעה םידליהמ המכל םיעייסמה םיטקיורפל
.םלועב רתויב תוינעהםיניינעה ןכות

רבחמה לע
רודלבמד סובלא תאמ המדקה
ףפועמה אטאטמה תוחתפתה :ןושאר קרפ
םימודק אטאטמ יקחשמ :ינש קרפ
'ץידריווק תציב לש קחשמה :ישילש קרפ
בהזומה 'ץינסה לש ותעפוה :יעיבר קרפ
םיגלגומ ינפמ הנגה יעצמא :ישימח קרפ
הרשע-עבראה האמה תישאר זאמ 'ץידיווקה קחשמב םייוניש :ישיש קרפ
דנלריאבו הינטירבב 'ץידיווק תוצובק :יעיבש קרפ
םלועה יבחרב 'ץידיווקה תוטשפתה :ינימש קרפ
ץורימה אטאטמ תוחתפתה :יעישת קרפ
ונימיב ,ץידיווקה :ירישע קרפ
השיכר

DBook    Mitos    BookNet    iBooks    BakBookישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.