תא בותכל הליחתהשכ םוי-תשק תירוה-דח םא התיה גנילור .ייק .יי'ג
הרהמ דע ךא .ימוקמ הפק-תיבב ריינ תויראש לע םימכחה ןבאו רטופ יראה
תויונמאה תצעוממ םידקת-רסח יפסכ סרפב התכז איה .םלתשהל ליחתה ץמאמה
העפותל ךפה ןושארה הרפס .רפסה תא םייסל הל רשפיאש ,תיטוקסה
םירפסה סרפ םהיניב ,םיבושח םיסרפלו תובהלנ תורוקיבל הכזו תימואלניב
.זיטרמס סרפו םידליל-הנשה-רפסל יטירבה

ישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.