ףלק לכל ,(בשחמב - םיפלקה לש תולודג תונומת) הטמל םיעיפומש םיפלקה 20 לכ תא ףוסאל םכילע
תא ונל חולשל וכרטצת ופוסבש (ינוי) םימי שדוח ךשמת תורחתה .וגישהל ןתינ הבש תרחא ךרד שי
.םיפלקה 20 לכ
.רטופ יראה יסרפב וכזי םיפלקה 20 לכ תא ונל וחלשיש םינושארה תשולש
תורחתה ףדל סנכהל ץלמומ ןכלו םיאתמה ףלקה תנומתל תחתמ הז ףדב ומסרופי םיפלקה תגשה יכרד
לש תופלחהה םרופל סנכהל םינמזומ םתא ,םייוסמ ףלק גישהל םתחלצה אלו הדימב .םויב םעפ
.עיצהל םכל שי םיפלק הזיאו םכל רסח המ בותכלו תורחתה
הלעי 4.6 ךיראתב עיפומש ףלק :אמגודל) 20:00 העשב םידרויו 16:00 העשב דימת םיעיפומ םיפלקה
העשב 24.6 ב הלעי 24.6-25.6 םיכיראתב עיפומש ףלקו 20:00 העשב דריו 16:00 העשב הז םויב
.םיאבחתמה םיפלקה םג ללוכ ,(20:00 העשב תרחמל דריו 16:00
.םיקניל לע וכמסת לאו םכלש בשחמב ףלק לכ ורמש - !ורכז:םה תורחתב םיכוזהו
איגש ןיעמ .1
יגגז ןב .2
קרב להי .3
בומגרבא סכלא .4

וכזיו (םמוקמ יפל תוצלוח רפסמ) TOYS R US תנתמ רטופ יראה תוצלוחב וכזי םיכוזה
!םיכוזל בוט לזמו תורחתב םיפתתשמה לכל הדות .רתאב לודג ץיק טקיורפב ףתתשהל
תודיחה לכל תובושתהו םילודגה םיפלקה

BeastsCards@hotmail.co.il :תורחתה ראוד

(IOLב רטופ יראה םורופ) תורחתה לש תופלחהה םורופ

18:00   30.6.01   :הז ףדב ןורחא ןוכדע


הז ףדב עיפומ
4.6 ךיראתב
(תועובקה תועשב)


הלחתה ףלק
הז ףדב תורחתה לכ עיפומהלחתה ףלק
הז ףדב תורחתה לכ עיפומהלחתה ףלק
הז ףדב תורחתה לכ עיפומ**רשק שיא ףלק
תורחתה לכ ךרואלהז ףדב עיפומ
12.6 ךיראתב
(תועובקה תועשב)


והשיתמ עיפומ
5.6-8.6 םיכיראתב
(תועובקה תועשב)


*1 הדיח ףלק
תורחתה לכ ךרואל*****2 הדיח ףלק
תורחתה לכ ךרואלהז ףדב עיפומ
16.6 ךיראתב
(תועובקה תועשב)


רתתסמ ףלק
14.6-15.6 םיכיראתב
****1 סרפסקא סטרווגוהב


רתתסמ ףלק
7.6-8.6 םיכיראתב
***IOL םורופב


הז ףדב עיפומ
24.6-25.6 םיכיראתב
(תועובקה תועשב)


והשיתמ עיפומ
20.6-23.6 םיכיראתב
(תועובקה תועשב)


הז ףדב עיפומ
20.6-26.6 םיכיראתב
(תועובקה תועשב)


רתתסמ ףלק
19.6-21.6 םיכיראתב
****2 סרפסקא סטרווגוהב


רידנ ףלקרידנ ףלק******קמקמח ףלק
28.6 ךיראתב
(תועובקה תועשב)

הז ףדב עיפומ
26.6 ךיראתב
(תועובקה תועשב)


."ןצברמו אלפה תויח" רפסהמ םג תוחוקל תויחה :הרעה

עיפומש תורחתה ראודל ןורתפה תא וחלש ,האבה הדיחה תא ורתפ *
:ןכמ רחאל םימי רפסמ ראודב ףלקה תא ולבקו הלעמל
.ןוטאבוב םסקה תויונמאל הימדקאה לש למסה תא ראת     

:ראודב ףלקה תא םכל ןתי אוהו ותשקבל ולש ראודב ונלש רשקה שיא , תיבה ןודמג יבוד תשקבל ונע **
"!!ףלקה תא עיגמ ךל עודמ ,ילינודא יתוא ענכש"     
(רומוה שוח בהוא אוה :זמר .םיירוקמ תויהל וסנ .תולקב ףלקה תא םכל ןתי אל יבוד)


העדוה תרתוכ רחא 40-45 םיפדב IOLב רטופ יראה םורופ ידומעב ףלקה תא ושפח ***
.ףלקה תא ואצמת העדוהה ךותב .אלפה תויחל הרושקש

.ףלקה עפוי רתאה ידומעמ דחאב . סרפסקא סטרווגוה רתאה ידומעב ףלקה תא ושפח ****

עיפומש תורחתה ראודל ןורתפה תא וחלש ,האבה הדיחה תא ורתפ *****
:ןכמ רחאל םימי רפסמ ראודב ףלקה תא ולבקו הלעמל

.לודג םיפשכ רפס לש הכירכ הצחצ (סטרווגוה תינרפס) 'ץניפ םאדמש רכזומ םירפסה דחאב    
?הז רפס לש הכירכה עבצ והמ    

הלעי ףלקה .(תונומת תלדגה יפד ללוכ אל) רתאה יפדמ דחאב רתתסמ ףלקה ******
.20:00 העשב דרי אוהש דע העש לכ ומוקמ תא ףילחיו 16:00 העשב:םע ףותישב תורחתהונילא קניל תודות הריכמ/הינק חול ןויכרא רתא ארקמ םורופYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.