ירבעה רפסה עובש


םירעב (םוירניפלודב עוגיפה תובקעב החדנ - 4.6-11.6) ולא םימיב לח ירבעה רפסה עובש
.ץראה יבחרב תולודגה

:םידחוימ םיעצבמ םע רטופ יראה ינכוד םנשי תונורחא תועידי ינכוד לכב

בג לימרתב וכזו ח"ש 300 לעמ תונורחא תועידי לש םירפס וא רטופ יראה ירפס תעברא תא ונק -
.ח"ש 180 לש יוושב רטופ יראה לש יתרקוי


יראה ירפס לש החנה ישולת קלחמ תונורחא תועידי רתא ,רפסה עובש לש העובקה החנהה דבלמ -
תיינקב החנה %10 ולבקו שולתה תא וגיצה ,רפסה עובש ימימ םוי לכב ןכודל םתיא ואוב ,רטופ
:(ןאכמ סיפדהל ןתינ הרדסה ירפס 4 לש םישולתה תא) םירפסה

םימכחה ןבאו רטופ יראה
תודוסה רדחו רטופ יראה
ןאבקזאמ ריסאהו רטופ יראה
שאה עיבגו רטופ יראה

.Ctrl+P וצחל םישולתה תא סיפדהל יאדכ
ונילא קניל תודות הריכמ/הינק חול ןויכרא רתא ארקמ םורופYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.