רתאל הנש


:http://run.to/potter תבותכב ילארשיה רטופ יראה רתא תשרל הלע 15.7.2000 ב


רתאל הרהמב ךפה אשונב תילארשיה תשרב דיחי ךא ,ןטק רטופ יראה רתאכ לחהש רתאה
.םוחתב ליבומהו לודגה
תורמל ,דיתעב רתוי רופשמו חלצומ ףא רתאל הווקתב רתאל הנש םויה םיגגוח ונחנא
!בוט לזמ .םינורחאה תועובשב רתאב תוליעפה לש תיקלחה הקספההונילא קניל תודות הריכמ/הינק חול ןויכרא רתא ארקמ םורופYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.