ילארשיה רטופ יראה תורחת


?רטופ יראהל םימוד
.ילארשיה רטופ יראה תא םישפחמ יקצמיטסו תונורחא תועידי תואצוה
ףרוצמה ספוטה תא תואלמל םינמזומ רטופ יראהל םימוד םהש םיבשוחה םידליו םירגובמ
.15.4.01-ה ךיראתל דע ץראב יקצמיטס יפינסמ דחאב ותוא רוסמלו (!הנומת ףרצל הבוח)

.יקצמיטס תויונחב ומסרופי תורחתה תואצות ,יגוז עובשפוסל ןודנולל סוטי ילארשיה רטופ יראה


.(הנומתה תספדהל Ctrl+P ץוחלל) ןאכמ סיפדהל ןתינ ספוטה תאונילא קניל תודות הריכמ/הינק חול ןויכרא רתא ארקמ םורופYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.