?טסיל ביטקא הז המ
. ICQ ה ךותמ לעפומש "ןיילנוא" םורופ והז

?ףרטצהל לוכי ימ
.רטופ יראה ירפס תא בהואש ימ לכ

?טסיל ביטקאל םיפרטצמ ךיא
:מ התוא דירוהל לוכי תירלופופה - ICQ ה תנכות תא ןיאש ימל
http://www.icq.com/


:תואבה תוארוהה רחא ובקיע (ןורמ סומע י"ע תלהונמה) רטופ יראה לש טסיל ביטקאל ףרטצהל ידכ

- ICQ ה תנכות תא וליעפה .1
AL םודאב בותכ וילעש הלעמל רותפכה לע וצחל .2
Find/Add an ICQ ActiveList הטמל רותפכה לע וצחל תעכ .3Next וצחלו (87013824) טסיל ביטקאה רפסמ תא ומשיר חתפנש ןולחב .4Next וצחל אבה ןולחב .5OK וצחל .האבה החישה תבית עיפות .6Next וצחל אבה ןולחב .7Next וצחלו והשמ ומשיר אבה ןולחב .8Done וצחל אבה ןולחב .9!טסיל ביטקאב םירבח םתא וישכעמ ,והז .10

!...תונהל ליחתהלו ןייל ןואב היהת הצובקהש תוכחל םיכירצ םתא וישכעונילא קניל תודות הריכמ/הינק חול ןויכרא רתא ארקמ םורופYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.