יעיברה רפסב ןוימה תפנצמ ריש


ריקי יחיבא :םוגרת

A thousand years or more ago,
When I was newly sewn,
There lived four wizards of renown,
Whose names are still well known:

Bold Gryffindor, from wild moor,
Fair Ravenclaw, from glen,
Sweet Hufflepuff, from valley broad,
Shrewd Slytherin, from fen.

They shared a wish, a hope, a dream,
They hatched a daring plan
To educate young sorcerers
Thus Hogwarts School began.

Now each of these four founders
Formed their own house, for each
Did value different virtues
In the ones they had to teach.

By Gryffindor, the bravest were
Prized far beyond the rest;
For Ravenclaw, the cleverest
Would always be the best;

For Hufflepuff, hard workers were
Most worthy of admission;
And power-hungry Slytherin
Loved those of great ambition

While still alive they did divide
Their favorites from the throng,
Yet how to pick the worthy ones
When they were dead and gone?

'Twas Gryffindor who found the way,
He whipped me off his head
The founders put some brains in me
So I could choose instead!

Now slip me snug about your ears,
I've never yet been wrong,
I'll have a look inside your mind
And tell where you belong!
,רתוי וא םינש 1000 ינפל
,רתוי בוט הרופת יתייהש
,ןיטינומ ילעב םימסוק 4 ויה
.םיעודי דואמ ןיידע םהיתומשש

,קירבמה רודניפירג עיגה תיארפה המדאה ןמ
,הדגה ןמ הנוגהה ולקנבייר
,קמעה ןמ הקותמה ףאפלפה
.הציבה ןמ ימומרעה ןירתילסו

,םולח ,הווקת ,הלאשמ ופתש םה
,ליחתהל שדח ןויער
,ריעצה םימסוקה רוד תא ךנחל
.ליחתה סטרווגוה רפס תיב ךכ

,םימיקמה תעבראמ דחא לכ
,דחא לכ ,תיב םיקה
,םידלי לצא תונוש תודימ ךירעה
.דמלל היה ךירצ םתואש

ויה םיצימאה ,רודניפירג יפל
;םירחאה ראשל רבעמ םילועמ
,רתויב םימכחה ,ולקנביירל
;םיבוט יכה ויה

,ויה השק םידבוע ,ףאפלפהל
;האדוה םיווש ויהש הלא
,חוכה בער ןירתילסו
;הפיאשה ילעב תא בהא

וקליח ןכא םה םייח םדועב
,םידימלתה תא ,תוליהקל
,םימיאתמה תא אוצמל ךיא ךא
?םיתמו םידובא ויהיש

,ךרדה תא אצמש רודניפירג היה הז
,ושארמ יתוא דירוה אוה
חומ תצק יב ומש םימיקמה
!םמוקמב רחבאש ידכ

,יתוא םיש ךשאר לעמ זא
,יתיעט אל םעפ ףא יכ
,ךיתובשחמל רשי לכתסא ינא
.ךתיב אוה תיב הזיא ,ךל רמואוונילא קניל תודות הריכמ/הינק חול ןויכרא רתא ארקמ םורופYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.