.ונלקתנ םהבש סטוב יטרב תוירכוס לש םימעטה לכ םכינפל
. םודא עבצב םיעיפומ םישדחה םימעטה

.ריקי יחיבאל תדחוימ הדות


סקלפנרוק
טוטרס ריינ
תשוחנ
לבורטצא
חרק
לקלוקמ רשב
תעזוימ הסיבכ
הת ילע
הרעי
םייניש תחשמ
תילרנימ הדוס
תונוזלח ריר
תושובחת
הטנמ תקבא
תועמד
םיקותמ םייולצ םיזוגא
םינידרס
ראוד ילוב
ןרוא יטחמ
םישקשק
וגנמ
ירמאלאק
שובכ קלס
ףרש יעבצ
ןילטפנ
דרו יטבנ
וקסבט
םינבל
םילפלפ תקבא
גלש ירבכע
ןקדיח
יסרא ןולא
הפק
יסרא סוסיק
לייוגזנז ישרוש
ירלס
לומקא
תכתמ
ןוטב
םיבלכ תוורפ
ןזמרפ תניבג
תירונ
םיגדל ןוזמ
שותי
תעלד ץימ
הלגומ
הדואמ הימב
לעוש תלוביש
קבד ינולקמ
זנוימ
תוהוב תביר
טנרודואד
ריזח רוע
הלסא ימ
שבימ ףיזש
ףורש טסוט
הפק ילופ
םיזופת תפילק
ירא ןש
הנוט גד
ןירמזור
ירט ןחיר
םיעלות
ןורפיע ידודיח
תופדצ
תובתות םיינישל החשמ
םילותח ןוזמ
םילותח ירוג
ףא תורעש
תרזח
טלאוט ריינ
היטבמא ימ
םינטרס ץימ
ןוליינ
שובכ רזג
ןומיל תפצקמ
ףכ
(ינקיסקמ לכוא) הדילי'צנא
םיצומח םיבנע
תוריק תוועש
ןומיר
לידב
טפט
שירכ
ךליל
טקסומ זוגא
חלמב ץומח ןופפלמ
יוקינל להוכ
םוקל תחר
ןוקייב ןמוש
ילויבר
ימוג תעוצר
לינו תופוצמ תוילילחג
תלבי
םיאטאטמ יוקינל רמוח
'גדאפ
בלכ לש ריר
בלח דלוקוש
ץצח
םילותחל ןדעמ
ןומיל תפילק
תוכיס
ןופיש םחל
םינוקרד ריר
הרפ ןושל
קומיצ
טלפסא
רמצ
תוקונית ינובגמ
םיאדוד לישבת
יניס הת
םודא ורוגנק תוורפ
םיפיזש גנידופ
םיסיר
שובכ בורכ
םירופיצל ןוזמ
םינינת ילגר
םיחרפ םשוב
קונית לש קוהיג
לפלפ
ילזונ ןותיע
רטסאילופ
םיחופת בטור
םרקומ ריזח
םיצומח םיזוגא
הטאפ תניבג
ץוב תגוע
הדוס םרק
המדא יחופת תופילק
םח דלוקוש
םיחופת לדורטש
םיזופת ץימ
ןוקיליס יולימ
הסיבכ ךכרמ
ךר רמיח
םינוקרד יציב תופילק
םידרו ימ
הפיטק
המדא יחופת תוכיתח
ןבא
סועל קיטסמ
ןוקרד ישקשק
'גטוק תניבג
םירמושמ םישיבכע
ןשי םחל
הננב תיינמחל
לוגנרת ןמוש
ענענ ףילחת
תוקסורמ תויפ ינזוא
ץע תפילק
םיגד ישקשק
דלוקוש ודנופ
(יטוקס לכוא) סיגה
ירב תניבג
תכלכולמ סוכ
הצונ
םינילבוג רעיש
הלמלמ דגב
קיטסלפ תיקש
טיט
ןיעה םורק
תוצא
תוקיבד םיעלות
תינניח ילע
תיכוכז יזורח
םיזוג
תוינוא
דלג
םישמרח
עדרפצ לש תלבי
ןרוא ילבורטצא
ןינת יניש
תכתומ הניבג
רעוב ץע
ףירח בטור
םויניטיט
חרי תקבא
םחפ
ףושני לש יקק
לצינש
דאנ
ןרק דח לש ןרק
םיניכס ,קחמ
םדא ינב
עקשיק
םייברג
למשח ירצומ
םייברג
םצע חומ
אטאטמ
םי יסוס םד
םישוערפ
שאוב
שבוע
םיילגר ינרופיצ
תוחורס גד יציב
הדואמ לותח
ולידמרא לש יקק
םיכשא
הטנפ טאיד
קרב דוהא
תיפסכ
הלולפ
בוקר חופת
וגנמ סומ
דרת
הציפ
רגרובמה
טפנ
םדאנב
ודקובא
הצונ
לפלפ
תויפ
םילותח לש יקק
ינגרוא לבז
הפורת
לוח
הבוקר הציב
תשקשוקמ הציב
התיבח
השק הציב
םישדע
ריזח
תושדע
םילענ תילולס
תוילכ
םילע קצב
תוריפ תגוע
טלס
"ןוליט"
השק הציב
שחנ רוע
לועישל פוריס
סרית פוריס
תיז ןמש
תויקינקנ
סרית םחל
בלח דלוקוש
תיכוכז
רוע
ץוב
רמיח
לינו םרק
ןבל דלוקוש
הוועש
קיחמ שוט
תוירטיא
רכוסמ חופת
ולפ תקבא
הנתוכ ירודכ
בלח תקבא
םשג
רכוס
הדולח
דלוקוש הפוצמ בגח
הדש תות תויגוע
סרית יבבש
םי תופדצ
ךליל םשוב
קיטסלפ תזירא
למג רעיש
ןמש יעבצ
ץע קבד
(םיבלכל לכוא) וזנוב
ףוע ןמוש
דלוקוש תופוצמ םילמנ
תועלצ
הזירא ריינ
תילילחג
ונגרוא
םינבדבוד פוריס
לפיימ פוריס
םי'צוקס
םי ימ
רזחוממ ריינ
םידא
ןוטצא
הסיעלל קבט
בלח
תובוב רעיש
לפיימ ילע
ושיט
סקפיט וא קחמ
הקותמ המודא תיעועש
הנירדנמ
הנבל הריב
שובכ בורכ
איק
טלסל םיבטר
םיכורש
דרת
ןילבת
יולצ ודוה לוגנרת
בחט
םידואמ םינטרס
תפצקומ תנמש
תויגוע םע הדילג
רשבל בטור
תופדצ
ריג
תונורפע תרפוע
ריברטב
שיש
ןופפלמ
ץמוח
הסייד
קבא
ריזח ןמוש
בורכ
ןרוא ץע
חפ יופיצ
לואירטנומ ןילבת
תוינמכוא חיש
(חמצ לש גוס) יוולא
םיזיע תניבג
ראד'צ תניבג
תועתלמ
ץומח חופת
הוורפ
"אתבס תורעיש"
העיז
השביד
םולכ
טע לש הסכמ
רשב ץיצק
המיל תיעועש
םהרג ירקרק
םח וקוש
ןותפש
רומס ךירכ
ןומיל תופיט
שבוע
שיבי יראק
רב יתפ
היליזורטפ
םיתיז םחל
םירועש םחל
ןוקרד יללג
ידרפס לבטמ
הנופא
םיקומיצ הלגייב
לולבש
ןטש יציב
לעוש תלוביש תויגוע
דפרס ןיי
םיציב הקשמ
תיתפרצ הצימח
תינומיל טברש
תוינמכוא
ולמשרמ
םינבאתמ
הקומ 'גדאפ
הדיטשפ לש םורק
(ןושארה רפסב) הדיטופסא תקבא
ליווגזנז רכיש
הדנומיל
טוח
םיאדוד
לוגס חרפ
תושובכ ריזח ילגר
רגרובמיל תניבג
רמסמ
ןחיר
בורכ טלס
הכועמ תעלד
הרועש קרמ
םיציב טלס
אושיק
הבוטר תלוברכ
רוניכ ירתימ
ינועבצ ןורפיע
תורהנ ןטרס
תוינמוא בטור
בילחת
סרית תויקינקנ
ריינ יקדהמ
רפא ינבל
ךלמ יזוגא
םעש ןמש
ןרפעז
שבכ רשב
תויגוע קצב
השבי הוועש
יגוב
רכוסמ לותח יניע
חיטש
קור
בוטר ןותיע
םיחמצ תקבא
לסירב יטבנ
תרוסנ
לירגב ףוע
ימוג
רובטל תשובחת
ןהוב ינרופיצ
יטגפס
תינומיל
ריוא
םינגוטמ בהז יגד
יל'גו םינטוב תאמח
םיבלכל לכוא
הדילג
ישמ
ריצח
הדוס
ואקק ילופ
ןאתמ זג
םיציבב םיפוצמ םיכעכ
ןונויד
דבכ
תחתרומ הקולע
קבט
ויד
דרול
םידודיח
טסופמוק
םיילגר תוועש
תולבי
תספדמל עבצ
קתוממ חיטבא
םיעלות בטורב לגומ
ןופלט
םינצינ בורכ
ןרק דח ילגר
ןסלינ תיינבגע
דלוקוש פוריס
תולסא יוקינל רמוח
ןשי ןורזמ
הנבל הניבג
הניבג סקרוב
הרוחש הריב
א"פת סקרוב
ןוליינ
קלד
םירגוא תוורפ
יקק
תודואמ עדרפצ ילגר
ןומיל תצמוח
טרוגוי ןסורפ
עבצ יירפס
שמושמ רטסלפ
תיתטסא הצמוח
לענ תיילוס
ויד
םדא דבכ
הנאוגיא לש יפיפ
תיפסכ
דולח לזרב
היוס בלח
ןוקרד לש חומ
שיבכע ירוק
תוכתמ תגוסגס
תנמשב םיתות םעט
ץמחומ בלח
ץמחומ ודקובא
סורד לותח
שבוימ רבונצ
הנאת ילע
התיבח
ןומסרפא
ןרק דח םד
ילי'צ
שמשמ
ןולמ
הינפמש 'צנופ
םייאה 'צנופ
היופא תיעועש
תילוארק תיעועש
יאוואה 'צנופ
ףרש
הנתוכ קתממ
הדוס
יסיסע סגא
סגא
ןבדבוד
קחמ
תוינמכוא
הניבג
םחל
וניצופק
הננב
חופת
הפירח תיעועש
דלוקוש
הנעל
קבא
דלוקוש גנידופ
ןומניק
קיטסמ
סוקוק
הנתוכ ןדעמ
הניבג םרק
םייאה ףלא בטור
הנטק תיעועש
קסורמ סגא
בשע
יאווה ףיזש
םיינזוא תוועש
םייל ןומיל
םיבנע יל'ג
קורי חופת
יראק
דלוקוש תגוע
הקורי תיעועש
ןומיל
םוש
ץירקיל
םידורו םיבנע
ולמשרמ
ריינ
םיזופת תדילג
קסרפא
הטירגרמ
םינטוב תאמח
םיזופת ץימ
הטנמ ינולקמ
הדלוק הניפ
ןרוק פופ
יולצ ולמשרמ
םור
ןובס
הדש תות
םימ
גלש
יטורפ יתות
הניבג-תות תגוע
חיטבא
תורפ ליטקוק
פושטק
לדרח
לוח
םיגד ינולקמ
למרק
הציפ
ילוקורב
סוגרפסא
םיצומח םינופפלמ
םיתיז
הריפ
יוויק
ספי'צ
תעלד
תעלד יערז
תורנ תוועש
רעש
קיטספיל
הדלמרמ
הפק
םיינרופצל שילופ
(םיעבצ המכ) "רוזמר" ןוחרק
לינו
הנתוכ
רטסבול
תופדצ
ןונמת
ףוע
ןוטרק
הלוק
לצב
ודקובא
םד
ויד
םי תוצא
ופמש
ןשועמ ןומלס
םיילרנימ םימ
תנמש
םיעונמ ןמש
הביר םע היינגפוס
זרוא
היוס בטור
הטנמ
םילותח רעיש
לפלפ
חיטש
תיכוכז ריינ
רפא
םחפ
תיכוכז
ימוג
קייטס
םידקש
וישק
(תלזנ) סוקומ
קבד
תכלכולמ הסיבכ
הלרצומ
תירציווש הניבג
תוצונ
תירכ
םירותפכ
תות-לינו תגוע
הכר הציב
טיווקסיב
חמק
הלוק טאיד
תומצע
יחמצ ןמש
םייניש תחשמ
םילכ ןובס
תופטעמ קבד
םיציב טלס
הסח
םיינרופיצ
רוע
עבצ
םוינימולא
םינוטורק
שבד
הניבג תגוע
ויקיברב בטור
תוישופיח יניע
ספי'צופת
ןוליינ
הפירש קבא
(ינשה רפסהמ) יצימילופ יוקיש
(ישילשה רפסהמ) ץוויכ תסימת
רעישל סיסרת
ןרק דח תוורפ
דלוקוש יבבש
טרוגוי
טילפס הננב
תעלד תדיטשפ
ןאקפ תגוע
יפוט
הקירפפ
ישוס
ראיווק
הסלס
םירוחש םיתיז
םיידרפס םיתיז
(תוינמח) םירוחש םיניערג
ןוקייב
תושקשוקמ םיציב
האמח םע טסוט
הטספ בטור
תוינבגע בטור
(היוס בלח) ופוט
ימוג תופפכ
םיציב תופילק
חלמ
םינוטולפ
ןבל ןיי
םירונת יוקינל רמוח
תונולח הקנמ
קסרפא
הננב
ןומיל
תות
תוינבגע
זופת
םיבנע
סרבס
ןומיר
ןולמ
הלוק
טיירפס
היו'גפ
הביוג
הרולפיספ
סננא
סננא
קסש
לטפ
םינגד
י'ציל
ץע
לצב
לפלפ
רזג
חולמ גד
ארח
זווא דבכ
סומוח
האמח םע ןרוקפופ
יולק ליצח
םייושיק
קיטסלפ
גיאווח
םי לוח
ץומח בלח
רייש קרוי גנידופ
ףצק
ץוב
שיפ עתליפג
טנלוצ
תרוסנ
תישפנ הקוצמב הזודמ
סרוחפלאה תויגוע
םייאה ףלא בטור
ימוג
ןתש
םוינימולא
שמושמ ריינ
יטסלפ קבדתוינמיס העיבצ יפד רומוה תודרוה טא'צ היווירט םיקחשמ
תושופחת םיניזגמ תובוב רופיס יקסא םימעטה לכYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.