(תועומשה פ"ע תיטירבה הפיטעה)


Harry Potter and the Order of the Phoenix לוחה ףוע רדסמו רטופ יראה
תודבוע

15 ןב היהי יראה

.וימדוקמ רצק היהי רפסה


תועומש

.יראה לש וירוה תא גרה טרמדלוו עודמ הלגנ

.בוש ןיפול תא הארנ

.רטופ יליל לע הלגתי והשמישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.