:הזה דומעב שופיח

רואית רפס :םירפסב עיפוה
ילזוג הדנרימ ('א המר) יסיסבה םיפשכה רפס
טושגב הדלוחתב ףושיכה תודלות
חור טרבלדא םסקה תרות
ןופלח קירמא םיליחתמל הרוצ ייוניש ךירדמ
שרוש הידיליפ םימוסק תוירטפו םיבשע ףלא
רטילילימ סוינסרא םסק ייוקישו תוחקרמ
הרדנמלס טוינ ןצברמו אלפה תויח
לבמירט ןיטנווק תימצע הנגהל ךירדמ :לפואה תוחוכ
םכירבח תא ופשכ ,ןאידיריו סוטקידניו
.תונורחאה תומקנב םכביוא תא ולבלבו
דגנ תוללקו תוללק
יראה לע רפוסמ ובש רפס םסקה לש תינרדומ הירוטסיה
יראה לע רפוסמ ובש רפס לפואה תוחוכ לש םתליפנו םתיילע
יראה לע רפוסמ ובש רפס תומסוקב םיבושח םיעוריא
םירשעה האמה
סטרווגוה תודלות לכ תא דעתמש רפס תודלות :סטרווגוה
סטרווגוה תיירפסב 'ץידיווק לע רפס םינמזה לכב 'ץדיווק
סטרווגוה תיירפסב רפס םירשעה האמה לש םילודג םימסוק
סטרווגוה תיירפסב רפס וניתפוקת ימסוקב םיבושח תומש
סטרווגוה תיירפסב רפס םסקה םוחתב םיבושח םייוליג
סטרווגוה תיירפסב רפס תומסוקב םיינרדומ םיחותיפ
סטרווגוה תיירפסב םינוקרד לע רפס דנלריאו הינטירב ינוקרדל רידגמ
סטרווגוה תיירפסב םינוקרד לע רפס ,תפותה שאל דעו הציבהמ
םינוקרד ילדגמל ךירדמ
סטרווגוה תיירפסב םינוקרד לע רפס חוורו האנה תורטמל םינוקרד לודיג
םימסוקל לושיב רפס יתיב ףושיכב הניבג
םימסוקל לושיב רפס היפאב םימסק
םימסוקל לושיב רפס !אלפ הז יאר - הקד ךות תודועס
טראהקול לש רפס טראהקול יורדליג ךירדמ
םייתיב םיקיזמל
בהוא ןורש סקימוק ירפס תרדס סגימ ןיטרמ לש ויתואקתפרה
ףרוטמה לגומה
ילזוג הדנרימ ('ב המר) יסיסבה םיפשכה רפס
טרהקול יורדליג ישנבה םע ייוליב
טרהקול יורדליג םינילבוג םע ילוגלג
טרהקול יורדליג םילורט םע ילויט
טרהקול יורדליג תוצלפמ םע יתועסמ
טרהקול יורדליג םידפרע םע יתולילע
טרהקול יורדליג תוחור םע יתונויאר
טרהקול יורדליג םידש םע יתוחיש
טראהקול לש יפרגויבוטואה ורפס םוסקה ינא
מ"עב ףדו ךרכב רפס תוירטפה תיידפולקיצנא
.םילבגומה רודמב ,סטרווגוה תירפסב רפס םייוקישה יוקיש
"ילד'צמ םיחתותה" 'ץידיווקה תצובק לע רפס
םיחתותה םע הסיט
אטאטמה חופיטל רפס םיטאטמב לופיטל םלשה ךירדמה
ותנשב אלפ תויחב לופיטל רפסה
.יראה לש תישילשה
יתצלפמה תוצלפמה רפס
םלענ ןמזה לכש רקי רפס תומלעה לע םלענה רפסה
יוליגל רפסה ,יקצלבלב הרדנסק
.יראה לש תישילשה ותנשב תודיתעה
דיתעל תויתוא
תודיתע יוליג רפס יופצ יתלבל הפצ
תודיתע יוליג רפס תועתפהל ןנוכתהל דציכ
תודיתע יוליג רפס וביזכהש תודיתע :רובש חלודב
.םירגה תא יראה האר וב ,תודיתע יוליג רפס גוהנל דציכ :תוומ תותוא
םכל הלגנ לכמ עורגהש
יראה לש תישילשה ותנשב הרוצ יונישל רפסה םייניבה בלשל הרוצ ייונישל ךירדמה
ילזוג הדנרימ ('ג המר) יסיסבה םיפשכה רפס
םיפירגופיה לע רפס ףירגופיהה לש היגולוכיספל ךירדמה
םיפירגופיה לע רפס ?ערה רוקמ וא רופיצה רוקמ
תיפרגופיה תומילאב םיינויע םירקחמ
סטרווגוהב דומיל רפס הקיטמרגו היגולורמונ
םימסוק תולחמ לע רפס תוצופנ םסק תולחמ
הפוריאב םימסוק ךוניח לע רפס הפוריאב םסק ידומילל ךירדמ
תיעיברה הנשל דומיל רפס ,ילזוג הדנרימ ('ד המר) יסיסבה םיפשכה רפס
םימ יחמצ לע רפס ןוכיתה םיה ןגאמ םייאלפ םימ יחמצ
םהיתולוגסו
סטרווגוה תיירפסב םינוקרד לע רפס ילש ןוקרדה תא זיזה ימ
סטרווגוה תיירפסב רפס תומסוקלו םימסוקל תוללק ללש
תישישה הנשל דומיל רפס םימדקתמל הרוצ יוניש ךירדמ
'ץידיווק לע רפס דנלריאבו הינטירבב 'ץידיווקה תוצובק
סטרווגוה תיירפסב רפס ודבאש םיפושיכהו םיפשכה רפס
ןמזה יכבנב
סטרווגוה תיירפסב רפס םיסופיטל םייצוציפ םיטנטפ
םיקפקופמ
סטרווגוה תיירפסב רפס ןהיתונורתפו תונושמ םימסוק תויעב
סטרווגוה תיירפסב רפס םינושמו םינוש םימסק
סטרווגוה תיירפסב רפס םיערפומ םימסוקל םיכרפומ םימסק
סטרווגוה תיירפסב רפס םייניבה ימיב םיפשכל ךירדמ
סטרווגוה תיירפסב רפס הנומשה האמה יפשכ לש היגולותנא
הרשע
סטרווגוה תיירפסב רפס םיינתמיא םיקמעמ ינכוש
סטרווגוה תיירפסב רפס ךיאו םכל שיש םתעדי אלש תוחוכ
םכל עדונשמ ,וישכע םהב שמתשהל
סטרווגוה תיירפסב רפס הדגא וז ןיא ופשכת םא
.רתאה ילעבמ תושר אלל ,רחא יעצמא לכב וא טנרטניאב ,הז ףדבש רמוחה תא ץיפהל ןיא ©תואסרג ילדבה תואמסיס םירפס םילכאמ םירוצי םישחל תומוקמ םיגשומ תויומדYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.