רשוא

"דליפרפוק דיוויד" ב קחיש אוה .רטופ יראה תא םלגל רחבנ - 11 ה ןב ףילקדר לאינד
.ןמרוב ןוג לש "המנפמ טייחה" טרסב םג ותוא הארנ בורקבו - BBC ה לש
הרשע תחאה ןב ןירג טרפורו רשעה תב ןוטסו המא קחשל ורחבנ ינוימרהו ןור תא
.רפס תיב תוזחמב קר ןכל םדוק וקחישש


םידליה לש תופסונ תונומת


.דירגאה תא קחשי "חצפמה"מ יטירבה ןיירטלוק יבור.לגנוגקמ רוספורפ תא קחשת 'תימס יגמ םייד.רודלבמד תא קחשי יטירבה סיראה דרא'ציר.פיינס רוספורפ תא קחשי יטירבה ןמקיר ןלאילסרד ןונרוו תא קחשי סניפירג דרא'צירילסרד הינוטפ תא קחשת ווש הנויפ.ילדאד תא קחשי גנילאמ יראהלריווק רוספורפ תא קחשי טראה ןאי'ץוה םאדמ תא קחשת רקיימדנוו וזסטוגנירגב ןילבוגה ,קוהפירג תאו קיטסילפ רוספורפ תא קחשי סיוויד קיורווןגיניפ סומייש תא קחשי יראמ ןוויד


סאמות ןיד תא קחשי ךונא דרפלאילזיוו יני'ג תא קחשת טייר ינוב.יופלאמ וקארד תא קחשי ןוטלפ םוט.סביפ תא קחשי לייאמ קירשאר ילב טעמכ קינ תא םלגי יסל'צ ןו'ג.ילזיוו תרבג תא קחשת סרטלוו ילו'ג.דוו רבילוא תא םלגי יטוקסה ףטסרגיב ןאיס


.ילדארב דיוויד חקי 'ץילפ דיקפת תא.ליוונ תא םלגי סיוול טאמ.סריפ תא םלגי ןיקנר סירכ.וילעב םע םיטירב רפס יתבב םינש הזמ רייסמ קוא ,גיוודה תא םלגי ןבלה ףושניה ,קוא

תועומש

.בארק תא קחשי טליוו םיי'ג

.ליוג תא קחשי ןמדרה שו'ג

.ילואק ןירטק חקית ןוארב רדנוול דיקפת תא

.לב יטיק תא ומלגי סורדנא תבזילא וא לייד ילימא

.ןוסנו'ג הניל'גנא תא םלגת רוליט לאינד

.טניפס הסילא דיקפת תא חקית דנלרזוס ליל

.(ןיר'תילס לש שפחמה) סגיה סנרט דיקפת תא חקי ןראיפ טוקס

.ילזיוו דרפ היהי ספיליפ סמי'ג
.ילזיוו 'גרו'ג היהי ספיליפ רבילוא

.טרסב דיקפת וחקי במאל ק'גו טירותראק ןורהא ,סנירואל ןי'צול

.טרסב דיקפת חקי ןוסימ יאג

.לגנוגקמ רוספורפ לש תילותחה הרוצה תא קחשי טונ

.(ןיר'תילס לש ףדור) יסויפ ןאירדא תא קחשי ןריפ טוקס

.טרסב דיקפת חקי ינריק קינמור


.םיטיברשה רכומ ,רדנבילוא ןודא תא ומלגי טראה ןו'ג וא ("רוטאידלג"ב םג קחישש ימ) יבוקא'ג קרד


טראה ןו'ג

יבוקא'ג קרד


.(ןיר'תילסב הדימלת) ןוסניקרפ יזנאפ תא קחשת תילרטסואה ןוסלקינ ןירטק.טנילפ סוקרמ תא קחשי ןוטסקהד ליוו


.טראה ןו'ג קחשי (דלוקושה יעדרפצב תויומדהמ דחא) הנגרומ תא.רטופ יליל תא םלגת הליוורמוס ןידלרג.טרסב דיקפת חקי ,ןוזייוב תקהל ןלוס ,ילטייג ןביטס.סנילואר ןאירדא חקי רטופ סמי'ג דיקפת תא


.טרסב דיקפת חקית טייר יזיל


.לב יטייקו טניפס הסילא ,ןוסנו'ג הניל'גנא תא תא ומלגי רקייטיוו התנמסו רמאלק ילטנ ,רובאט ינאד


.ןדרו'ג יל תא קחשי "תויראה ךלמ"ב הבמיסל ולוק תא םרתש ,דלבגני קול


טרומדלוו תא קחשי רמרב דרא'ציר


.הנמשה תרבגה תא קחשת סגנירפס תבזילא


.(ןיר'תילס לש חורה) לאוגמה ןורבכ קהול רלייב סנרט


.(ולקנבייר לש חורה) הרופאה תרבגה דיקפת תא חקית גנאי הנינ


(ףאפלפה לש חורה) ןמשה רמוככ שמשי רקייב-רשיפ ןומייס

:סטוגנירגב םינילבוג

:(קוהיפירג) ריורט ןרו


:סיוויד קיורוו


:סדנומדא קיימ


:הפוג יטסאר


:ס'תיפירג ייר


סגוראב רטפ
תוניצס םירזיבאו הרואפת תווצ םוליצ ירתא םינקחשה קוהיל
ישילשה טרסה ינשה טרסה לוקספ םוסרפYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.