:הזה דומעב שופיח

רואית תומד :םירפסב עיפוה
םירפסה רוביג רטופ יראה
יראה לש ודוד ןב ילסרד ילדאד
יראה לש ודוד ילסרד ןונרו
יראה לש ותדוד ילסרד הינוטפ
יראה לש ויבא רטופ סמיי'ג
יראה לש ומיא רטופ יליל
טרומדלוול הנווכה "ימ-עדוי-התא"
םיגלגומה םלועב תושדחה ןרדש דט
םיגלגומה םלועב תיזחתה ןרדש ןיפקמ םי'ג
סטרווגוה ס"היב להנמ רודלבמד סובלא
םסוק לגיד סולאדד
יראה לש קדנסהו יראה לש אבא לש תודלי רבח קלב סויריס
ןונרו לש ותוחא ילסרד יר'גראמ
םילסרדה לש הנקז הרבח גיפ תרבג
הינוטפ לש הרבח ןוביא
ילדאד לש רתויב בוטה ורבח סקילופ סריפ
ילדאד לש רבח סינד
ילדאד לש רבח םלוקלאמ
ןודרוג ילדאד לש רבח
הרומהו סטרווגוהב תועקרקהו תוחתפמה רמוש
אלפ תויחב לופיטל
דירגאה סואבור
סטרווגוהב הרוצ יונישל הרומו להנמ תינגס לגנוגקמ הוורנימ רוספורפ
גרה טרמדלווש הבוט םימסוק תחפשמ םינונקימה
גרה טרמדלווש הבוט םימסוק תחפשמ םיסנובה
גרה טרמדלווש הבוט םימסוק תחפשמ םיטוורפה
יראה לש וירוה תא גרהש עשרה םסוקה טרמדלוו דרול
םימסקה רש 'גדאפ סוילנרוק
הפשכמ דרופקורק סירוד
הנשב לפואה תוחוכ ינפמ תוננוגתהל הרומה
טרומדלוו םע ופוג תא קלחש שיאהו הנושארה
לריווק רוספורפ
סטוגנירגב דבועש ןולבוג קוהפירג
ןוגאיד תטמיסב םיקולח תונח תלהנמה הפשכמ ןיקלמ םאדמ
"דגנ תוללקו תוללק" רפסה תא בתכש רוספורפ םסוק ןאידיריו סוטוקידניו
ןוגאיד תטמיסב סרדנבילוא תונחב רכומה רדנבילוא ןודא
יראה לש תמשנתה גיוודה
יראה לש רתויב בוטה ורבח ילזיוו (ןור) דלאנור
ןור לש הנטקה ותוחא ילזיוו ינ'ג
ישאר ךירדמ היה ,ןור לש ישילשה לודגה חאה
.םימסוקה דרשמב דבוע ,סטרווגוהב
ילזיוו יסרפ
'גרו'ג לש םואת ,ןור לש יעיברה לודגה חאה ילזיוו דרפ
דרפ לש םואת ,ןור לש יעיברה לודגה חאה ילזיוו 'גרו'ג
ןור לש אמא ילזיוו ילומ
ילזיוו 'גרו'גו דרפ לש רבח ,סטרווגוהב דימלת ןודרו'ג יל
,סטרווגוהב ןייטצמה דימלתה היה ,ןור לש לודגה חאה
.סטוגנירג ליבשב םיירצמב דבוע
ילזיוו ליב
'ץידיווקה תרחבנ ןייטפק היה ,ןור לש ינשה לודגה חאה
.םינוקרד םע דבוע ,רודניפירג לש
ילזיוו ילר'צ
ורגיטפ רטיפ ,ןור לש ןקזה שורבכעה היה סרבאקס
םימעטה לכב תוירכוסה תא האיצמהש תמסוקה סטוב יטרב
1945 ב רודלבמד ידי לע סבוהש עשר םסוק דלוולדנירג
דיחיה שיאהו רודלבמד לש הדובעל ופתוש היה
.םימכחה ןבא תא רוציל חילצהש הירוטסהב
למאלפ סלוקינ
"יסיסבה םיפושיכה רפס" תא הבתכש הפשכמה ילזוג הדנירימ
"ףושיכה תודלות" רפסה תא הבתכש הפשכמה טושגב הדלוחתב
"םסקה תרות" רפסה תא בתכש ףשכמה חור טרבלדא
רפסה תא בתכש ףשכמה
"םיליחתמל הרוצ יוניש ךירדמ"
ןופלח קירמא
רפסה תא הבתכש הפשכמה
"םימוסק תוירטפו םיבשע ףלא"
שרוש הדיליפ
"םסק ייוקישו תוחקרמ" רפסה תא בתכש ףשכמה רטילילימ סוינסרא
"ןצברמו אלפה תויח" רפסה תא בתכש ףשכמה הרדנמלס טוינ
רפסה תא בתכש ףשכמה
"תימצע הנגהל ךירדמ :לפואה תוחוכ"
לבמירט ןיטנווק
םסרופמ םסוק ספירגא
םסרופמ םסוק ימלת
תמסרופמ תמסוק הנגרומ
םסרופמ םסוק טפרקדוו שיא טסיגנה
םסרופמ םסוק ןוינירג קירבלא
תמסרופמ תמסוק הקריק
םסרופמ םסוק פוסלסארפ
םסרופמ םסוק ןילרמ
תמסרופמ תמסוק הנדוילק תנהוכה
יראה לש רתויב הבוטה ותרבח ר'גניירג ינוימרה
ןיר'תילסב דמולו וליג ןב ,יראה לש "ובייוא" יופלאמ וקארד
וקארד לש בוט רבח בארק טנסניו
וקארד לש בוט רבח ליוג ירוגרג
ליוונ לש הדפרקה רוברט
רודניפירג לדגמל הסינכה לע תרמושש הנומתב תומדה הנמשה תרבגה
סטרווגוהב ףחרמש ןבצעמ דש סביפ
יראה לש וליגב ףאפלפהמ הדימלת טובא הנח
יראה לש וליגב ףאפלפהמ הדימלת זנוב ןזוס
יראה לש וליגב ולקנביירמ הדימלת טסרהלקורב ידנמ
יראה לש וליגב רודניפירגמ הדימלת ןוארב רדנוול
יראה לש וליגב ןיר'תילסמ הדימלת דורטסלב טנסילימ
יראה לש וליגב ףאפלפהמ דימלת יל'צלפ-'ץניפ ןיטס'ג
יראה לש וליגב רודניפירגמ דימלת ןגיניפ סומייש
יראה לש וליגב רודניפירגמ דימלת םוטובגנול לייונ
יראה לש וליגב דימלת לגודקמ גרומ
יראה לש וליגב הדימלת סקרפ ןא-ילאס
יראה לש וליגב ולקנביירמ הדימלת ןיפרט הסיל
יראה לש וליגב ןיר'תילסמ הדימלת יניבאז זיילב
יראה לש וליגב רודניפירגמ דימלת סאמות ןיד
סטרווגוה תינרפס ץניפ םאדמ
(ןוגטניפרופ-ימזימ הד סלוקינ רס)
רודניפירג לש םיאפרה חור
שאר-ילב-טעמכ קינ
ןיר'תילס לש םיאפרה חור לאוגמה ןורבה
ליוונ לש אמא לש דוד י'גלא
ליוונ לש הבר הדודה דינא
ןיר'תילס תיב שארו סטרווגוהב םייוקישל הרומה פיינס סורווס רוספורפ
סטרווגוה לש תרשה 'ץליפ סוגרא
'ץליפ סוגרא לש הבוהאה ותלותח סירונ תרבג
ףאפלפה תיב שארו םיחמצה תרותל הרומה טוארפס רוספורפ
םסקה תודלותל הרומה ,םיאפר חור סניב רוספורפ
םסוק לודגה קירמא
םסוק רזומה קירוי
ולקנבייר תיב שארו םסק ישחלל הרומה קיטילפ רוספורפ
דירגאה לש רוחשהו לודגה דייצה בלכ גנפ
הפועתל הרומה 'ץוה םאדמ
יראה לש וליגב רודניפירגב הדימלת ליטאפ יטאבראפ
יראה לש וליגב ןיר'תילסב הדימלת ןוסניקרפ יזנאפ
דבוע ,רודניפירג לש 'ץידיווקה תרחבנ ןטפק היה
.דטיינוי רימלדאפ לש םיאולימה תצובקב
דוו רבילוא
רפסה תיב תוחא ירפמופ םאדמ
םסוק ויפוראב
רודניפירג לש 'ץידיווקה תצובקב תפדור ןוסנו'ג הניל'גנא
רודניפירג לש 'ץידיווקה תצובקב תפדור טניפס הסילא
ןיר'תילס לש 'ץידיווקה תרחבנב ןטפקהו ףדור טנילפ סוקרמ
רודניפירג לש 'ץידיווקה תצובקב תפדור לב יטייק
ןיר'תילס לש 'ץידיווקה תצובקב ףדור
הנושארה הנשב
יסויפ ןאירדא
ןיר'תילס לש 'ץידיווקה תצובקב רמושה יל'צלב
ןיר'תילס לש 'ץידיווקה תצובקב שפחמה
הנושארה הנשב
סגיה סנרט
.םימכחה ןבא לע רמשש םישארה תשולש לעב בלכה יפאלפ
.דוקנ יגוורונ גוסמ ,דירגאה לש ןוקרדה טרברונ
רוסאה רעיב ררוגתמה רואטנק ןאנור
רוסאה רעיב ררוגתמה רואטנק ןייב
רוסאה רעיב ררוגתמה רואטנק הזנריפ
םסקה תיירוטסיהב הכפהמ ללוחש םסוק יטטסקאה הירפלא
.רתאה ילעבמ תושר אלל ,רחא יעצמא לכב וא טנרטניאב ,הז ףדבש רמוחה תא ץיפהל ןיא ©תואסרג ילדבה תואמסיס םירפס םילכאמ םירוצי םישחל תומוקמ םיגשומ תויומדYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.