:הזה דומעב שופיח

רואית תומד :םירפסב עיפוה
ןונרו לש בושח חוקל ןוסיימ ןודא
ןוסיימ ןודא לש ותשא ןוסיימ תרבג
יופלאמ תחפשמ לש תיבה ןודמג היה יבוד
הכשלב םימסוקה דרשמב תדבועש יהשימ
םימסקב שומישה יקוח תרפהב לופיטל
קריקפוה הדלפמ
ליעפו ישפוח תוומ לכוא ,וקארד לש אבא יופלאמ סויצול
םילזיווה לש ןקזה ףושניה לורא
ילזיוו יסרפ לש שדחה ףושניה סמרה
םילזיווה לש אבאה םע דבועש ןקז םסוק סינקרפ
ןור לש אבא ילזיוו רותרא
"םסק יעגר" וידרב תינכותה תחנמ הניטסלס
ינפמ הנגהל הרומהו םסרופמ םירפס בתוכ
הינשה הנשב לפואה תוחוכ
טרהקול יורדליג
ןקז םסוק ר'צלפ סוגנדנמ
ןרוטקונ תטמסב "סקרבו ןוגרוב" תונחה להנמ ןוגרוב ןודא
הלופרונב הרגש תילגומ סלייב יטה
סלביפב רגש לגומ טילפ סוגנא
הנשב יראהמ ןטקש רודניפירגמ דימלת יווירק ןילוק
טרהקול יורדליג לש הצירעמ ןו'גדאג סידלג
טרהקול יורדליג לש הצירעמ הילקמש הקינורו
שארה יתורכ דעצמ לע יארחאש םיאפר חור רומדופ-יניילד קירטפ רס
ףשק-ףצשב הפתתשהש םשפוט רפכהמ תמסוק דפרס .ז םאדמ
ףשק-ףצשב ףתתשהש גרבסדיד הרייעהמ ףשכמ דורפ .ג .ד
ףאפלפה לש םיאפרה חור ןמשה רמוכה
הנושארה המוקב תונבה יתורש תא תפדורש חור תלליימה לטרימ
טנקב הרגש חור היכובה הנמלאה
ישומיש ברה םסקה ימתכ ריסמ תא הרציש הפשכמ רוואקס תרבג
רודניפירג םידימלתה תיב םיקמ רודניפירג קירדוג
ףאפלפה םידימלתה תיב תמיקמ ףאפלפה הגלה
ולקנבייר םידימלתה תיב תמיקמ ולקנבייר הנוור
ןיר'תילס םידימלתה תיב םיקמ ןיר'תילס רזאלס
הימונורטסאל הקלחמהמ הרומ הרטסינוס רוספורפ
רודלבמד לש לוחה ףוע סקופ
יראה לש וליגב ףאפלפה דימלת ןלימקמ ינרא
טרומדלוו דרול לש ירוקמה ומש לדיר ולורדנאו םוט
הנש 50 ינפל סטרווגוה להנמ טפיד רוספורפ
םישיבכע תבשומב יחש סוס לדוגב שיבכע
רוסאה רעיב
גוגערה
לטרימ לש הליג תב ,סטרווגוהב רבעשל הדימלת יבנרוה בילוא
ףאפלפהמ תישאר הכירדמ רטוורילק הפולנפ
.תפרשנ לש םינפ תדמעהמ התנהנו םיינבה ימיב הייחש הפשכמ ןילדנוו הפשכמה
'גראמ הדוד לש בוהאה הבלכ רפיר
'גראמ הדוד לש רבח רנויסנפ רטסבפ לנולוק
הלילה סונוטוא ןסיטרכ קייפנש ןטס
הלילה סונוטוא גהנ גנרפ ינרא
הפשכמ שראמ םאדמ
תחתורה תחלקה לש תיבה לעב םוט
"דיתעל תויתוא" רפסה תרבחמ הרדנסק
יקצלבלב
ינוימרה לש לותחה סקנשקורק
תוננוגתהל הרומהו יראה לש אבא לש תודלי רבח
תישילשה הנשב לפואה תוחוכ ינפמ
רוספורפ
ןיפול סומר
יראה לש הינשה ותנשב ארפה תויחב לופיטל הרומה ןרבלטק רוספורפ
סטרווגוהב תונומתה תחאב תומד ןגודאק רס
סטרווגוהב תודיתע יוליגל הרומה ינולרט ליביס
םירגמ תמש ןור לש ודוד סויליב
.קלב סויריס חרב ותיאש דירגאה לש ףרגופיהה קיבקב
לש 'ץידיווקה תרחבנ לש שפחמהו ןטפקה היה
סטרווגוהב ךירדמו ףאפלפה
ירוגיד קירדס
ןיפול לש ןמזב סטרווגוהב דמלש דלי ןו'גדאג יווייד
קלב סויריס לש ויוניכ ףכ ךר
ןיפול סומר לש ויוניכ ינוחרי
ורוגטפ רטיפ לש ויוניכ עלות בנז
רטופ סמי'ג לש ויוניכ םיינרק
דימסגוהב םיטאטמה תשולש קדנופ תלהנמ הטרמזור םאדמ
טרומדלוו לש ותרשמו יראה לש אבא לש רבח היה ורוגטיפ רטיפ
םייתנשב יראהמ ןטקש דימלת קרד
הקיטמופשכ תדמלמש הרומה רוטקו רוספורפ
ןוארב רדנבל לש בנראה היה יקניב
יראה לש וליג ןיב דימלת ןלימקמ ינרא
.הנשב יראהמ הלודגה ולקנבייר לש תשפחמה גנא'צ ו'צ
ולקנבייר לש 'ץידווקה תרחבנ ןטפק סיווייד ר'גור
ןיר'תילס לש 'ץידווקה תרחבנב ףדור ןטגנירוו
ןיר'תילס לש ףדור ויגטנומ
ןיר'תילס לש רידא טבוח קירד
ןיר'תילס לש טבוח לוב
םינכוסמ םירוצי תדמשהל הדעווה לש ןיילתה
ליעפו ישפוח תוומ לכואו
ריינקמ ןדלוו
.רתאה ילעבמ תושר אלל ,רחא יעצמא לכב וא טנרטניאב ,הז ףדבש רמוחה תא ץיפהל ןיא ©תואסרג ילדבה תואמסיס םירפס םילכאמ םירוצי םישחל תומוקמ םיגשומ תויומדYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.