:הזה דומעב שופיח

רואית גשומ :םירפסב עיפוה
םסק חוכ ירסח םדא ינב םיגלגומ
םימסוקה םלועב ראוד תרבעהל ךרדה םיפושני ראוד
םימסוקה ןותיע ימויה איבנה
רקיעב גאודה םימסוקה םלועב ןוילע ףוג
םיגלגומהמ םימסוקה םלוע תרתסהל
םימסקה דרשמ
שידח אטאטמ לש גוס 2000 סובמינ
םימסוקה טרופס 'ץידיווק
סטרווגוה ס"היבל סרפסקאה תבכר סרפסקא סטרווגוה
סטרווגוהב םיתבל םידימלתה תא ןיממש עבוכ ןוימה תפנצמ
םילערה בורמ הליצמו זע לש הביק ךותמ החקלנש ןבא ראוזב
"באזה קנוח" :תומשב םג עודיה חמצ
"ריזנה סדרב"ו
ןוטינוקא
דואמ קזח הניש יוקיש "יחה תוומה יוקיש"
באזל אלמ חרי ליל לכ ךפוהה םדא באז םדא
תושעל תחכשש םירבד ךל ריכזמש רודכ ןורכז רודכ
שידח אטאטמ גוס 7 פיווסנילק
ןשוימ אטאטמ 260 טיבש
םימסוקל דובכ תוא ןילרמ רדסמ
תוימדה לבא ,ליגר חש ומכ קוידב אוה םימסוק חש
.תוצע הברה ךל תוצעיימ ןהו תויח ןה
םימסוק חש
תוררחשמו תוצצופתמש ,תונטק ריינ תוליבח
ריינ יעבוכו םינטק םיעוצעצ ומכ תועתפה
םימוסק העתפה יצפנ
הארנ יתלבל ךתוא תכפוהש המילג תומלעיה תמילג
ונביל תולאשמ תא הארמה יאר אתפני לש יארה
השירפמו בהזל תכתמ ךופהל תלגוסמה ןבא
.תוומלא השענ ותוא התושש ימש םייחה םס תא
םימכחה ןבא
תוביטרו ךשוח בהוא ,הקזוחב ךביבס ףפלתמש חמצ ןטשה תדוכלמ
דואמ ןשי אטאטמ לש גוס לפונ בכוכ
הלועמ טנדוטס םסוק מ"סק ןויצ
םוקמל םוקממ רובעל םימסוקה םלועב הריהמה ךרדה ולפ תקבא
דהוא ןורש 'ץידיווקה תצובק ילד'צמ םיחתותה
םיביהרמ םימסוק יקוקיז רטסביליפ יקוקיז
תוכמ ריזחמש ץע לש רידנ גוס הקילפמ הברע
םימסוק ןותיע ברעה איבנ
תטלקומ העדוה חרוצש בתכמ ןחרצ
םימסוק ןועובש הפשכמל
םישנא תרזחהל שמשמה חמצ ,הלוגרדנמה וא
םילע םע קונית ומכ הארנו תירוקמה הרוצל
אדוד
םייניש םע ןכוסמ חמצ תיסרא הלוקטנט
שידח אטאטמ 2001 סובמינ
דואמ ןשוימ אטאטמ 5 פיווסנילק
םיגלגומ וירוהש םסוקל יאנג יונכ םדצוב
תוננטצה דגנ יוקיש ןומוקישה יוקיש
תובתכתהב םימסק סרוק ףשכ ףצש
םימסוק תחפשמל דלונש םסק חוכ אלל םדא ביקס
ופוגמ אמגוד תרזעב רחא והשימל ךתוא ךפוה יצימילופ יוקיש
תומצע שדחמ חימצמש יוקיש דלשו אלפה
םישחנ םע רבדמש םדא ןנשחל
סטרווגוהב עוצקמ הקיטמופשכ
םימסוק קחשמ ץצופתמ יקאט
והשימ שישכ ריאמו בבותסמש ןוביבס
.ןומא וב תתל ןיאש הביבסב
סיכ פוקסונישלמ
אטאטמל רפסו םירזיבא תללוכה הכרע אטאטמה חופיטל הכרע
חבושמ םיטאטמ תוידי קירבמ דווטילפ
םוקמ לכל עיגמש םימסוק סובוטוא הלילה סונוטוא
ימונורטסא רישכמ פוקסוניל
םימסוקל תע בתכ םויה הרוצ ייוניש
ינשדח ץורמ אטאטמ ץחמה שא
תולוגל המודש םימסוק קחשמ םיאו'גוג
ןאבקזא לש םירהוסה םינסרהוס
.םייח ילעבל םמצע תא ךופהל עגר לכב םילוכיש םימסוק םימגאמינא
חמצ תחפות תילימרת
לולעת קחשמ ןוחריס תצצפ
לולעת קחשמ קוהיג תקבא
לולעת קחשמ תופפועמ םיעלות
םסק תועצמאב םוקמל םוקממ רבעמ תוקתעתה
הב םינמוסמש סטרווגוה לש תטרופמ הפמ
.הריטב םיבבותסמה םישנאה
םיאסדנוקה תפמ
.םדא ךותב דוס םיניפצמ וכלהמבש ךבוסמ ףושיכ סוילדיפ ףושיכ
יבויח חוכ לש גוס סונורטפ
.המשנה תא ךממ תבאוש איהו עצבמ ןסרהוסש הקישנ ןסרהוסה תקישנ
דואמ ןשוימ אטאטמ ףסכ ץח
לולעת קחשמ לבז תוצצפ
לולעת קחשמ קוהיש תוירכוס
לולעת קחשמ םינשאר ןובס
לולעת קחשמ םייפא ךשונ לפס
תונשרפ תא םירדשמ ותועצמאבש לוקמרה
.'ץידיווקה יקחשמ
םסק לוקמר
.ןכוסמ אלל באז םדא ךפוהש ינשדח יוקיש באז לאה יוקיש
תובשחמה תא הנשמש ףושיכ סודנופנוק ףושיכ
ןמז תנוכמ אוהש ןועש ןמז ללוחמ
םלועב הנשב םעפ תמייקתמש 'ץידיווקב תימלועה תופילאה 'ץידיווקב םלועה תופילא
.רתאה ילעבמ תושר אלל ,רחא יעצמא לכב וא טנרטניאב ,הז ףדבש רמוחה תא ץיפהל ןיא ©תואסרג ילדבה תואמסיס םירפס םילכאמ םירוצי םישחל תומוקמ םיגשומ תויומדYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.