:הזה דומעב שופיח

רואית גשומ :םירפסב עיפוה
ולפה תקבא לש םיחאה תשר ולפה תשר
ומיקה 'גרו'גו דרפד םילולעתה קסע סוקומ סוקוה תוירכוס
ילזיוו םיחאה לש
תוקתעתהב רוחאמ ךממ יצח ריאשהל תורזגתה
עבקנש םוקמל םוקממ םימסוק תרבעהל שמשמש ץפח
שארמ
רבעמ חתפמ
תילגנא 'ץידיווק תצובק ןרובמיוומ תוערצה
הקירמאמ תופשכמ לש הצובק םלייסמ תופשכמה ןוכמ
םימסוק לש םיאולימ תצובק דטיינוי רימלדאפ
םינילבוג לש הפש תישובלבשוקשק
םילורטה תפש תילורט
ףפועמ חיטש לש םגד רטסנימסקא
םיכלהמ טאהלו רזוח ךוליה ץירהל ןתינ הבש תפקשמ
'ץידיווקב
תפקשמלכ
םיגלגומ ונממ קיחרהל ידכ םוקמ לע לטומש םסק םיגלגומ החוד םסק
יתחפשמ אטאטמ בובזה
םימסוקל יוקינ רמוח ףשוכמה םימתכה ריסמ
לש ישומיש ברה
ףצרק תרבג
'ץידיווקב הפיקת ךלהמ הנבמ ץנה שאר
'ץידיווקב החסה ליגרת ףוקסרופ
םימסוקה לש םישבוחה םיפשוכ םישבוח
'ץידיווקב החסה ליגרת יקסנורו
טרומדלוו לש ןמיסה לפאה תואה
טרומדלוו לש ויכמות תוומה ילכוא
םיפושניל לכוא לש גוס םיפושני יפיטח
םייוקיש רועישל הכרע םייוקישה תחיקר תכרע
רמוח ןורקס תרדש
רמוח הנודלב תיצמת
לפוא ימסוק דייצ יאליה
םימסוק יקוקיז ר"ד לש אלפה יקוקיז
רטסב יליפ
הפמ םושב עיפומ אלש ףשוכמ םוקמ יפמ יתלב םוקמ
לולעת קחשמ םיחווצמ םיאויוי
לולעת קחשמ םייניש םע תופפועמ תוחלצ
לולעת קחשמ םיפקות םיגנרמוב
רשאכ ,הפוריאב םילודגה רפסה יתב תשולש ןיב תורחתה
הרחתמ ידי לע גצוימ ס"היב לכ
םימסוקה רינרוט
שלושמה
רתוי רגובמל ךתוא ךפוהש יוקיש רגבמ יוקיש
דחוימב םיליעגמו םילודג ,םירוחש םיחמצ םילקנוטשלקנורפ
סוטאישורק ,סוירפמיא :תורוסאה תוללקה תשולש
הרבדק הדבאו
ןהילע ןיאש תוללקה
הליחמ
,"תיבה ינודמג תחוור ןעמל הדוגא" לש תובית ישאר
המיקה ינוימרהש הדוגאה
ה"גרלא
שלושמה םימסוקה רינרוטל םירחתמה תא רחובש עיבגה שאה עיבג
םיפשכ לובליב שחל סודנופנוק שחל
רינרוטב םירחתמה יטיברש תקידב לש יתרוסמ סקט
שלושמה םימסוקה
םיטיברשה תליקש סקט
ףלק לע םתוא בתוכו תנבצעמ הרוצב ךירבד תא שבשמש טע ךתוא טטצ טע
ימלוע םימסוק ןוגרא םימסוקה תייצרדיפנוק
תימואלניבה
ןירקשו תודוס טלוק אוהשכ טטורש רישכמ תוידוס יאלג
םיביואמ הנכס ינפב ריהזמש רישכמ םיביוא יאר
םיטטור םילע םע חמצ רפרפ רדרד
תמסרופמ םימסוק תקהל לרוגה תויחא
םימסוקל וידר תנחת ,םסק ילג ק"לג
לסקילאבמ םיפלטעה 'ץידיווק תצובק
קלחל ותוא ךפוהש רעישל רמוח לש רעישה יוקיש
הקילח ר"ד
תישובלבשוקשקב "ןזרג" קאוודלב
תוציבו תוילולש שביימש שחל תרוצבה שחל
םושנל ךל תורשפאמו םימיז ךל תופיסומש תועקפ
םימל תחתמ
םימזמיז תוצא
ךלש הבישחה תא חתפמש יוקיש לכשה דודיח יוקיש
חמצ ר'גני'ג
רתויב קזח תמא יוקיש םורסטירו
רמוח לידמרא לש הרמ ץימ
תועש המכ ירחא םלענש בהז םינוקרפל בהז
םדא לש תופדוע תובשחמ תזכרמש הרעק תיגיגה
שדח ףוג םדאל רצויש ךבוסמ םסק םצעו רשב ,םד
טיברשל םימרוג ,םימחלנש ההז ןיערג לעב םיטיברש ינש
(םטאטנקניא ירוירפ) תונורחאה ויתולועפ תא עצבל
תכיפה תעפות
םיטיברשה
תומולח אלל תידיימ הנישל יוקיש הניש יוקיש
.רתאה ילעבמ תושר אלל ,רחא יעצמא לכב וא טנרטניאב ,הז ףדבש רמוחה תא ץיפהל ןיא ©תואסרג ילדבה תואמסיס םירפס םילכאמ םירוצי םישחל תומוקמ םיגשומ תויומדYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.