:הזה דומעב שופיח

רואית רוצי :םירפסב עיפוה
סטוגנירג תא םילהנמ ראשה ןיבש ,םירוצי םינילבוג
עשורמ ללכ ךרדבו לודג רוצי לורט
דחוימב שפיטכ עודיה לורט לש גוס םירה לורט
רב ןוקרד לש גוס ץופנ קורי ישלוו ןוקרד
רב ןוקרד לש גוס ידירביה רוחש ןוקרד
ןוקרד לש רידנ גוס דוקנ יגוורונ ןוקרד
סוס יצחו םדא יצח אוהש רוצי רואטנק
תיבה תודובע לכ תא השועש ןטק ןודמג תיב ןודמג
ליעי תוחפ קר תיב ןודמג ומכ לור
תורפרפחל םימוד םירוצי םימונ
.םיכות ומכ תוחווצש תונבצעמ םירופיצ לש גוס תוינויפ
אלפ תולוגס לעב ףוע לוח ףוע
ינלטקו לודג שחנ גוס קסיליסב
.תוומל ןמיס אוהו תורבקה תיבב ץרושש לודגה םיאפרה בלכ םירג
רופיצ יצח סוס יצח ומכ םיארנה ימצע דובכ ילעב םירוצי םיפירגופיה
םירוצי םישולשל
.דחפמ התאש המל ומצע תא ךפוה ,תורוצ ריממ רוצי טראגוב
םינולבוג יומד םירוצי שאר ימודא
םיימ ינכוש םירזומ םירוצי תופאק
םיימ ןודש ולידנירג
םינטק םיילגר ידח םירוצי םיקופיקניה
רוצי יבמוז
םירבג תועגשמו תודקורש תויפיפי םישנ תויליו
ןתלית יעבוכ םישבולש םידמג םינוקרפל
רוצי תישומגא
סורוקיטנמ ןיב האלכה ,חתיפ דירגאהש םידיחפמ םירוצי
שא ןטרסל
תחת יצופ םיטורקס
תצלפמ לש גוס סירטקוק
ןוקרד לש גוס ירגנוה ןרקבנז ןוקרד
ןוקרד לש גוס םטוח רצק ידווש ןוקרד
ןוקרד לש גוס יניס שא ררדכמ ןוקרד
רוצי סורוקיטנמ
רוצי שא ןטרס
רוצי ןוטירט
םיצצונ םיצפח םיבהואש םירוצי םירלפינ
השיא לש שארו הירא לש ףוג םע רוצי סקניפס
.רתאה ילעבמ תושר אלל ,רחא יעצמא לכב וא טנרטניאב ,הז ףדבש רמוחה תא ץיפהל ןיא ©תואסרג ילדבה תואמסיס םירפס םילכאמ םירוצי םישחל תומוקמ םיגשומ תויומדYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.