:ל תודוהל שקבמ רתאה תווצ

.תויועמשמו תונויארב הברה הרזעה לע - יגאש ן'גיימ

."םימעטה לכ" ףדב - ריקי יחיבא

.תויועטה ףדל תפסותה לע - סטיב רמוע


.עונצ ריבדלו סרפסקא סטרווגוה תווצל תדחוימ הדות
ונילא קניל תודות הריכמ/הינק חול ןויכרא רתא ארקמ םורופYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.