רשוא

.ןושארה רפסה לע ססוביש ,טרסה תא קיפת Warner Bros תרבח


.טרסה תא קיפי ןמייה דיוויד

.טירסתהו הקפהה יאשונב לעופל האיצומה היהת גנילור .ייק .יי'ג

.םינקחשה תקהלמ היהת ןוסנשריה טנא'ג

.סורב סיסנרפ דר'ציר ךורעי טרסה תא

.לייס לו'ג היהי עונלוקה םלצ

.גיירק טראוטס חקי הקפהה םשר דיקפת תא

.יקסבוקמ הנאידוג היהת תושובלתה תבצעמ

.וטגל בור השעי םילאוזיוה םיטקפאה תא

.טירסתה תא בותכי סבולק ביטס"תיבב יתוא וחכש" תא םג םייבש ימ ,סובמולוק סירכ רחבנ טרסה יומיבל
."רייפטואד תרבג"והקיסומה לע יארחא היהי סמיליוו ו'ג

תועומש

.טרסב דירגאה לש ליפכה היהי דליפייב ןיטרמ יבגורה ןקחש.ספיליפ ילסל לש היהי ןוימה תפנצמ לש לוקהYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.