:הזה דומעב שופיח

רואית לכאמ :םירפסב עיפוה
(...םימעטה !לכ) םימסוק תוירכוס םימעטה לכב סטוב יטרב
םימסוק קתממ יכה קיטסמה
לבורד לש חפנתמ
םימסוק קתממ דלוקוש יעדרפצ
םימסוק קתממ תעלד תויגוע
םימסוק קתממ קילבמב יטיברש
םימסוק הקשמ תעלד ץימ
םימסוק הקשמ ןדגוא לש שא יקסיו
.הפהמ ןשע ךל אצוי ותוא לכוא התאש ירחאש קתממ םינולפלפ
תפצקו םיתות סומ םיאלוממ םינומש םיקתממ םילובוקוש
םיטע תרוצב תוירכוס רכוס יטע
םימסוק קתממ הרצק תגוע
םח םימסוק הקשמ תפצריב
םיינישה יוקינל קתממ חצ הטנמ
םימסוק קתממ הדלמרמ תונוזלח
םימסוק קתממ םיזוגא םרק
םימסוק קתממ סוקוק יל'ג
םימסוק קתממ למרק יפוט
ףחרמ תא ןתוא לכוא התא רשאכש תוירכוס
.הפצרהמ םירטמיטנס המכב
ףחר תוירכוס
שוקנל םיינישל םרוגש קתממ םיקיט רבכע
ןטבה תא ךל ץיפקמש הדפרק תרוצב קתממ הטנמ תוקישנ
םימסוק קתממ םינובנוב
דחוימב ץומח קתממ יצמוח ןקקל
םימסוק קתממ הפצומ קקמ
םימסוק הקשמ יליג ימ
םימסוק הקשמ שבד ןיי
םימסוק הקשמ הדוסב םינבדבוד פוריס
םימסוק הקשמ תומודא תוינמכוא םור
םימסוק קתממ םירכוסמ םיזוגא
םימסוק הקשמ תעלד םעטב זוזג
םימסוק קתממ ליבגנז יבובז
'גרו'גו דרפ לש האצמה ,ןושלה תא ךל תחפנמש הירכוס ןולב ןושל יפוט
םימסוק הקשמ קובמס ןיי
לש האצמה ,הקד ךשמל תירנקל ךתוא תוכפוהש תויגוע
'גרו'גו דרפ
תוירנק םרק תויגוע
םימסוק קתממ םירכוסמ םיסגא
.רתאה ילעבמ תושר אלל ,רחא יעצמא לכב וא טנרטניאב ,הז ףדבש רמוחה תא ץיפהל ןיא ©תואסרג ילדבה תואמסיס םירפס םילכאמ םירוצי םישחל תומוקמ םיגשומ תויומדYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.