ךסמ תנומת רואית קחשמה םש
.דואמ דומח 'ץידיווק קחשמ םיאטאטמ
.םימסוקה םלוע תפמ לש םיקלח 12 לש בוברע לזאפ בוברע לזאפ
תואמסיס - תובברועמ םילימ
.םינושארה םירפסה תשולשמ
םילימ בוברע לזאפ
.םינושארה םירפסה תשולשמ םישחל תרוזפת םישחל תרוזפת
.טבוחה תא קחשמ התא ובש 'ץידיווק קחשמ םיטבוח ןומיא
.ףדורה תא קחשמ התא ובש 'ץידיווק קחשמ םיפדור ןומיא
םימסק השועו תונחב טיברש רחוב התא ובש קחשמ םיטיברשה תונחתוינמיס העיבצ יפד רומוה תודרוה טא'צ היווירט םיקחשמ
תושופחת םיניזגמ תובוב רופיס יקסא םימעטה לכYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.