"ןשי ןוקרדב הרגתת לא"


Hogwarts, Hogwarts, Hoggy Warty Hogwarts,
Teach us something please,
Whether we be old and bald
Or young with scabby knees,
Our heads could do with filling
With some interesting stuff,
For now they're bare and full of air,
Dead flies and bits of fluff,
So teach us things worth knowing,
Bring back what we've forgot,
Just do your best, we'll do the rest,
And learn until our brains all rot.
,סטרווגוה יגוה יגוה ,סטרווגוה ,סטרווגוה
,דומלל םיצור ונלוכ
,ףד ומכ חירקמ ;ףט דעו ןקזמ
.דורו קי'צנופא םע קונית דע
קעוז ןאכ ונלש שארה
,שממ לש ןכותל
,קירו לולח אוה םייתניב
.שקו קבא דבלמ
דועו דוע ונדמל ןכ לע
,ןאכ ונתפוקתב
דוקשנ םידומילה לעו
.ןשע אצייש דע
ןוימה תפנצמ

Oh, you may not think I'm pretty,
But don't judge on what you see,
I'll eat myself if you can find
A smarter hat than me.

You can keep your bowlers black,
Your top hats sleek and tall,
For I'm the Hogwarts Sorting Hat
And I can cap them all.

There's nothing hidden in you head
The Sorting Hat can't see,
So try me on and I will tell you
Where you ought to be.

You might belong in Gryffindor,
Where dwell the brave at heart,
Their daring, nerve, and chivalry
Set Gryffindors apart;

You might belong in Hufflepuff,
Where they are just and loyal,
Those patient Hufflepuffs are true
And unafraid of toil;

Or yet in wise old Ravenclaw,
If you've a ready mind,
Where those of wit and learning,
Will always find their kind;

Or perhaps in Slytherin
You'll make your real friends,
Those cunning folk use any means
To achieve their ends.

So put me on! Don't be afraid!
You're in safe hands (though I have none),
For I'm the Thinking Cap
הבולע תצק תארנ ינא
,יב ולזלזת לא ךא
םלוכ םיעבוכה לכ יכ
:יב ורחתי אל תאזב

הייחצמ וא הצונ ןיא יל
,שולש תוניפ אלו
ןיימל לש ןייניעב ךא
.שארב ינא דימת

שובחי רשא םדא לכ יכ
- תפקרקה לע יתוא
שארב ולצא הבשחמ לכ
.תפקשנ ילא דיימ

הישותו בל ץמוא םא
,חומב ולצא אצמא
שיאה הז תא :שיח עידוא
.חולשל רודניפירגל

אצמא ותלוגלוגב םא ךא
,חור-ךרואו בל-בוט
ףאפלפהל יכ עידוא
.חוטב דמעומ אוה

הז תא חלשא ולקנביירל
,טורח ושארבש
:תוליבומה ויתונוכת יכ
תונדמלו הנובת

המרוע אצמא רשאב ךא
,חוכל הפיאשו
דימלתה תא דיימ הרוא
.חולשל ןיר'תילסל

!וששחת לא !ושבח ןכ לע
.יתומכ המכח ןיא
,העטא םולשו סח םאו
.יתוא עלבא ינא
סטרווגוהב םיתבה

ןיר'תילס ולקנבייר ףאפלפה רודניפירג
ןיר'תילס ראזלס ולקנבייר הנוור ףאפלפה הגלה רודניפירג קירדוג ידי לע דסונ
ףסכו קורי ףסכו לוחכ בהזו בוהצ בהזו םודא םיעבצ
פיינס רוספורפ קיטילפ רוספורפ טורפס רוספורפ לגנוגקמ רוספורפ תיבה שאר
לאוגמה ןורבה הרופאה תרבגה ןמשה ריזנה קינ
שאר-ילב-טעמכ
תישאר חור
שחנ רשנ תיריג הירא היח
ןבא תלד
קוניצה ריקב
ריבא לספ
תישילשה המוקב
? ןקויד
הנמשה תרבגה
הסינכ
קורי לוחכ ריהב בוהצ םודא 'ץידיווק תומילג

ישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.