תונמואל סילופאינימ תללכמב הדמל איה .5 תב התייהש זאמ תרייצמ הרפנארג ירמ
איה ןמזה ךשמב .םיימוקמ םיניזגמב תרייאמכ הלש הריירקה תא הלחהו בוציעו
ירמ ."הכר הירטמואג" ול תארוק איהש לטספ יעבצב רויצ ןונגס המצעל החתיפ
דחא טקייורפב דקמתהל הלוכי איה זאש ינפמ םידלי ירפס רייאל דחוימב תבהוא
.םסקו היזטנפל התבהאב עוקשל הל םירשפאמ ולאש ינפמו ןמז הברה ךשמב

ישילשה רפסה      ינשה רפסה      ןושארה רפסהישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.