(23.3.01) תירבעב יעיברה רפסה דובכל ללה-רב יליג םע ןויאר

(12.3.01) "ףייליר קימוק" ירפס טא'צ

ןושאר קלח (20.10.00) NBC - גנילור .ייק .יי'ג םע ואדיוב ןויאר

ינש קלח (20.10.00) NBC - גנילור .ייק .יי'ג םע ואדיוב ןויאר

(15.10.00) NBC - גנילור .ייק .יי'ג םע ואדיוב ןויאר

(15.10.00) גנילור .ייק .יי'ג םע קיטסלוקס ט'צ

(15.7.00) תירבעב ישילשה רפסה דובכל ללה-רב יליג םע ןויאר

BBC - גנילור .ייק .יי'ג םע ואדיוב ןויאר

(23.8.00) ינוימרהו ןור יראה תא וקחשיש םידליה לש ואדיוב םיאנותיעה תביסמ

גנילור .ייק .יי'ג םע וידואב ןויאר

(3.2.00) גנילור .ייק .יי'ג םע קיטסלוקס ט'צישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.