ללה-רב יליג םע ןויאר


תמגרתמ םע ןויאר ןייטשרייפ ריקי ךרע ץראב ישילשה רפסה תאיצי דובכל
:ללה-רב יליג ,תירבעל םירפסה


?רפסב היהי המ תרפיס רבכ ימל

.ףיכה תא לקלקמ הזש תבשוח ינא יכ ,תועתפה תולגל תבהוא אל ינא"
.םירפסה תא אורקל םישנא תותפלו זומרל תבהוא ינא
אורקל לוכיש דיחיה םדאה ,רופיסה תא םהל אירקהל םידלי יל ןיאש ןוויכ
ןמזה לכו יתמגרתש ידכ ךות ארקש ,ילש רבחה אוה ותספדה ינפל רפסה תא
.ףוסב הרקי המ ול דיגא ינאש ילא ץחלו ידמ טאל תמגרתמ ינאש ילע סעכ
".ול לקלקל אל ידכ הקיתש לע יתרמשו יתברס ינא לבא?ול הכחמ הנידמ יצחש רפסב היהי המ תעדוי תאש שיגרהל הז ךיא

םלוכ - םירבח וא טרצנוק ,הנותח - תכלוה ינא ןאל הנשמ אל ,ץיחלמ תצק הז"
וילע תדבוע אלו םש םתיא תאצמנ ינא המלו ,אבה רפסה אצי יתמ יתוא םילאוש
ךכ לכ יל חקול הז המלו אבה רפסה אציי יתמ יתוא םילאוש ןמזה לכ .ןמזה לכ
תורמל תחא הנש ךות ונלצא ואצי םירפסה לכ יכ ,ןוכנ אלש המ .ןמז הברה
אל םישנא ןומה ,הזמ ץוח .רחואמ ונלחתה טושפ .הנש רפס לכל חקל הילגנאבש
".תילגנאב רפסה תא םיארוקו תירבעה הרודהמל םיכחמ?יראה ביבס תבבוסש הינאמה לכ לע ךתעד המ

יל הארנ יכ ,תגאוד תצק ינא .ךלוה הז ןאל תעדוי אל ינאו ,לובג לכ הרבע איה"
ינא יכ ,קתרמ הז ינש דצמ .הלאכ תויפיצב דומע לוכי אל בוט ךכ לכ רפס וליפאש
".םימומה םלוכש תבשוח ינא .רפסל ביבסמ הזכ ןועגיש היה םעפ יא םא תעדוי אל?םירפסה תא םגרתל תלחתהשכ הזכ רבדל תיפיצ

,דימ ותוא םגרתל יתיצר אל וליפא .דמחנ רפס םתסכ ותוא יתלביק .אל שממ"
ףאש תבשוח ינא .הפוקת התואב הזחמ יתמייב םגו הדובע הברה יל התיה יכ
.ונלוכל העתפה שממ התיה תאז ,רפסל ביבסמ הלומה תאזכ היהתש עדי אל דחא
".תאזכ הבוגתל וניפיצ אל לבא ,בוט רפס הזש ונעדי?גנילור םע רשקב תא

תחא דוע יתחלש ןכמ רחאל ,הבושת יתלביקו בתכמ םעפ הל יתחלש .שממ אל"
איה .דמחנ דואמ היה יל הבתכ איהש בתכמה .הביגה אל רבכ איה וילא לבא
".םירפסה ירוחאמש תודוס םוש יל התליג אל לבא ,תומשל עקר תצק יל הנתנ?יונישה המלו עודמ ."דסירא יאר" "אתפני יאר" ל םיארוק רוקמב

ךינפ תא אל" איה יארל ביבסמ הטורחש תבותכה תירבעב םגו תילגנאב יכ"
.ךופה לבא - "ךבל תלאשמ תא םא יכ הארא
הז ""Erised תילגנאבש ומכ קוידב .ךופה לבא ,"ינפ תא" םצעב הז "אתפני"
".ךפוהמב ""Desire?רתויב ךילא הבוהא תומד וזיא

".התיא ההדזמ יכה ינא יכ ,ינוימרה"
.ללה-רב יליגל הבר הדות
ישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.