ללה-רב יליג םע ןויאר
יליג םע רצק ןויאר תונורחא תועידי וכרע ,תירבעב יעיברה רפסה תאיצי דובכל
:תירבעל םירפסה תמגרתמ ,ללה-רב?הרק םצעב הז ךיא זא .תא אקווד המל םיהות יאדווב ךממ םירגובמו םיסונמ םירקבמ -

אוה אלו ינא אל הפוקת התואב .תויוכזה לעב אוהש יתעדיש ,רצלמ הדוהיל יתינפ"
ןיינעה לכל יתסחייתה הז ללגבש איה תמאהו ,החלצה תאזכ תויהל תכלוה תאזש ונעדי
.ליחתהל ילע ץחל דחא ףאש ילב םיבוט םישדוח המכ ילצא בשי ןושארה רפסה .יזיאב ארונ
ינא .הילגנאב קר םסרופו ב"הראל עיגה אל ןיידע אוה .תמייק התיה אל הירטסיהה זא
חוטבו ,טיהל הזכב רבודמש םיעדוי ויה םא םוגרתה תא יל םינתונ ויהש החוטב אל ללכב
."רהמ רתוי הברה וילע תדבוע יתייה ,תעדוי יתייה ינא םאש?תאזכ םוגרת תדובע תכרוא ןמז המכ -

הזו םידומע 700-מ רתוי אוה ,ןושארה רפסהמ השולש יפ ךורא יעיברה רפסה .הנתשמ הז"
,הנש יצח ךות ותוא יתישע ,טאל יתדבע ןושארה לע .ןושארה רפסה םימעפ שולש ומכ ךרעב
רפסהש דועב .םיקדקדמ רתוי הברה רבכ וישכע .'רתכ'ב האלמ הרשמב הדובע ידכ ךות
לכש ךכל םיעדומ דואמ .םיימעפ תקדבנ הלימ לכ וישכע ,הכירע רבע אל טעמכ ןושארה
."תרוקיב רובעת הלימ?רתוי תססהמ תא ?תגפסש תרוקיבה תובקעב הנתשה םירפסה םוגרתל ךלש סחיה -
?רתוי תקדוב

.ןקתל המ אוצמל רשפא תישישהו תישימחה םעפב םג לבא ,ההגהב םיצמאמה תא ונרבגה"
."הנומש רבכ רבע יחכונה ,ההגה םימעפ שולש רבע ןושארה רפסהיפד לעמ ןהמ תחאל תבגה וליפא .ךיילע תרוקיבה לש העפשהה תא הריתסמ אל תא -
.ןותיעה

.הפש תנבהב אלו ההגהב תורושק ויהש תויועט ינימ לכ לע 'ץראה'ב הבתכ רבליז הילתע"
היה תושעל ןוכנה רבדהשו 'תילוק' יתוא האיצומ אל םירבדל ילש הבוגתהש תעדוי ינא
דעש הז יתוא זיגרמש המ .תוממתיהה יתוא הנבציע וזה תרוקיבב לבא ,קותשלו לבקל
לרטנל תלדתשמ ינאש תורמלו ,עורג םוגרתהש ךכל החכוהכ תאזה תרוקיבה תא םיטטצמ םויה
?טנרטניאב םידלי לש ןויד אשונל ךפה הזש תעדוי תא .תלגוסמ אל ינא ,םיבצעה תא
לע תבשוח דואמ ינא ירעצל זא .'ןגרנ'ו 'תמשנת' ומכ םילימב יתשמתשהש ילע וסעכ
."שארב ילצא עקתנ רפסל רושקו יתארקש רבד לכ .ולאה תורוקיבהונממש רמוחה תא וב תאצמ ?טיהל הפ שיש ךמצעל תראית ןושארה רפסה תא תארקשכ -
?רכמ-יבר םייושע

םידלי ירפס .חוטב טיהלב רבודמש יתבשח אל לבא ,ונממ יתינהנו דומח יל הארנ אוה"
המל רמולו תוסנל .ומגרות אל ללכב םבור ,אורקל תבהוא יכה ינאש גוסה םה םייטסטנפ
םיהדמ הזכ אל אוהש הדבועה .םימשרמ ינימ לכ לש בוליש טושפ אוה ?חילצה הז אקווד
."לוכיעל לק רתוי ,שיגנ רתוי תויהל ול הרזע חטב םכחותמו

."הווש היה - סחאנה לכ םע"ישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.