גנילור .ייק .יי'ג םע קיטסלוקס ט'צ


תולאשה תא גנילור .ייק .יי'ג תא לואשל טנרטניאל וסנכנ הקירמאב תותיכ 3.2.2000ב
:ןויארה לוקוטורפ םכנפל ,רטופ יראה יבגל םהלש תורעובה


ןה המ תקיודמ העידיו תויומדה טוטרש ידי לע םיטרפל הלילעה תא תננכית םאה :ש
?רפסה תביתכ ידכ ךות ותוא תרביח וא ושעי

הטלחהל םירבד ריאשהל תבהוא ינא לבא ,םיללכ םיווקב תיסיסב תינכות דימת יל שי :ת
.הביתכה ידכ ךות


?ומש היהי המו ךלש יעיברה רפסה אצי יתמ :ש

תומש יבגל תולפת תונומא יל שי .עגרכ ומש תא דיגהל אל הפידעמ ינא .ילויב אצי אוה :ת
.ילש םירפסה


?יעיברה רפסה יבגל ףושחל הלוכי תאש והשמ שי :ש

.םימסוקל םירחא רפס יתב ולגתו 'ץידיוקב םלועה עיבגל עיגי יראה !ןכ :ת


?הביתכב ךל רזוע הז םאה ,ןכ םא ?ןמוי תלהינ וא תלהנמ תא םאה :ש

הפידעמ ינא .ילש םייחהמ תממעתשמ ינא .םייעובשמ רתוי ןמוי להנל יתחלצה אל םעפ ףא :ת
.םירבד איצמהל


?שאר-ילב-טעמכ קינ לש החפשמה םש המ :ש

.ןוטגניפרופ-יסנימ הד :ןושארה רפסב אצמנ הז :ת


?ןומיל טברש בהוא רודלבמד רוספורפ המל :ש

(-: .בוט םעט ול שיו !ןומיל טברש תבהוא ינא יכ :ת


?תוצלפמה תומש לע בושחל השק היה :ש

ולכות יעיברה רפסב .םתוא יתאצמה ינא אלש ךכ ,רולקלופהמ םה תוצלפמהמ קלח :ת
(-: .םה המ םכל רפסא אל ינא לבא .תומשה תא םהל איצמהל יתינהנו ,יתאצמה ינאש תוצלפמ תוארל


?רטופ יראה לש החלצהה תובקעב ךלש רתויב הלודגה היווחה התייה ךתעדל המ :ש

.יראה תא םיבהוא םידלי המכ יתנבה הנושארה םעפבש ינפמ .הקירמאל ןורחאה לויטה :ת
.יליבשב תשגרמ היווח התייה וז


?אל קלחלו םיתמ םהש ירחא תוחורל ךופהל תופשכמ/םיפשכמהמ קלחל םרוג המ :ש

רתויב םיחמשה םישנאהש דיגהל הלוכי ינא לבא ,יעיבשה רפסל דע שממ הז תא ולגת אל :ת
!תלליימה לטרימ ,שחנמ יאדווב התאש ומכ .תוחורל םיכפוה אל


?תבתוכ תא יתממ :ש

.6 תב יתייהשכ היה יתמייסש ןושארה רופיסה .ימצע תא תרכוז ינאש זאמ :ת


?טרס לע תועומשה םע המ :ש

הלוכי אל ינאש ךכ הקפה יבלשל סנכנ אל דוע אוה .רנרוו םיחאה ידי לע השעיש טרס היהי :ת
.עגרכ הז לע רתוי ךל דיגהל


?םירופיס בותכל םיצורש םירחא םיריעצ םישנאל ךתצע המ :ש

הנובת םכל ןתיי הז .יתישע ינאש ומכ ,רשפאש המכ אורקל אוה רתויב בושחה רבדה :ת
ליחתהל םג יאדכ !לודג ףיכ הזו .םכלש םילימה רצוא תא רישעי הזו הבוטל הביתכ השוע המ יבגל
.השוע ינאש המ הז .םכלש תושוחתו תויווח - םיריכמש םירבד לע בותכל


?אצי אוה יתמו תמאה המ .תירבה תוצראב אצי אל דוע יעיברה רפסה המל לע תועומש הברה יתעמש :ש

בותכל םינש שמח יל חקל (-: .ותוא יתמייס אל דועש ללגב איה אצי אל דוע אוהש ךכל הביסה :ת
.הנש יצחב ןמור רצייל הלוכי אל ינא ןיידע לבא !דואמ ,תוריהמ הריבגמ ינאש ךכ ,ןושארה רפסה תא


?םתוא גרה טרומדלווש ינפל יראה לש םירוהה וסנרפתה הממ :ש

בושח הזש ינפמ םכל תולגל הלוכי אל ינא לבא ,בושו בוש הז תא דיגהל תרעטצמ ינא :ת
.רתוי רחואמ ולגת םתא לבא .הלילעה ךשמהל


.תישיש הנשמ טנילפ סוקרמ אוה ןיר'תילס לש 'ץידיוקה תצובק לש ןייטפקהש תרמא ןושארה רפסב :ש
?ישילשה רפסב עיפומ אוה המל ,סטרווגוהב תותיכ עבש קר שי םא

(-: !התיכ ראשנ אוה :ת


?םסקמ ץוח והשמ דומלל םיכירצ ללכב םה ?םיגלגומ יאשונ םידמול סטרווגוהב םידימלת ךיא :ש

,םיגלגומ ידומיל רועיש תחקול ינוימרה ,ישילשה רפסב .םיגלגומ יאשונ דומלל רוחבל םילוכי םה :ת
.רפסה תיבב םיגלגומ לע םידמול םה םשו


אל הינוטפ ,יראה לש ומא לש תוחא איה הינוטפו םימסוק ויה רטופ יראה לש םירוההו תויה :ש
?תמסוק וא הפשכמ תויהל הכירצ

,םיגלגומ תחפשמל דלונ ףשכמ וא םסוק םימעפל ,ןושארה רפסב ריבסה דירגאהש ומכ .אל :ת
.םימסוק תחפשמל דלונש םסק רסח םדא אוה ביוקסש ומכ קוידב


?םימסוקל הטיסרבינוא שי ?סטרווגוהב דומלל םייסי אוהש ירחא יראה לע יבתכתש תבשוח תא :ש

.רטופ יראה ירפס העבש קר בותכל תננכתמ ינא וישכעל ןוכנ .םימסוקל הטיסרבינוא ןיא ,אל :ת
.ינימש רפס בותכל הנווכ יל ןיא לבא "אל םלועל" דיגא אל ינא


?תחא הנשמ רתוי דמעמ קיזחיש לפואה תוחוכ ינפמ תוננוגתהל הרומ לבקנ םעפ יא םאה :ש

(-: .םכל הלגמ אל ינא :ת


?ילזיוו יני'גב וא ינוימרהב בהאתהל דמוע םעפ יא רטופ יראה םאה :ש

,ןפוא לכב .יני'ג וא ינוימרה אל וז ךא ,יהשימ בהוא אוהש טילחמ יראה ישימחה רפסב :ת
(-: .ותעד תא תונשל ןמז הברה ול שיש ךכ 14 ןב קר אוה


?המלו היה הז ימ ,ךלש הדליה תא דמלל ידכ ךלש םירפסהמ תחא תומד רוחבל הכירצ תייה םא :ש

.םיניינעמ דואמ םירועש ןתונו םכח ,בל בוט אוהש ינפמ ,ןיפול רוספורפ היה הז :ת


?רטופ יראה תא תבתכש זאמ תרקיב תוצרא המכב :ש

,תוצרא הברה דועב רקבא ינא .הקירמא ,תפרצ ,הילטיא ,דרפס .בושחל יל ןת...ממא :ת
.הברה ךכ לכ עוסנל הצור אל ינא הריעצ ךכ לכ ילש תבהש ללגב לבא
.יתיא התוא תחקל לכוא ינא םא אלא


?םילסרדה םע רוגי אלו הקספה לבקי םעפ יא יראה םאה :ש

(-: !םכל הלגא אל ינא :ת


?סרבקס תא בוש הארנ םאה :ש

.בוש ותוא וארת .ןכ :ת


?(קאלב סוילנרוק) ולש קדנסה םע תכלל הכזי םעפ יא אוה םאה :ש

.עגרכ דחי תויהל םהל השק ,הסונמב סויריס לבא ,יעיברה רפסב קאלב סויריס םע רשקב אוה :ת


?סטרווגוהב היהי יראהש הנש לכל דחא ,םירפס 7 תבתוכ תאש ןוכנ הז םאה :ש

.ןוכנ הז ,ןכ :ת


?םירפסה תא תבתוכ תאשכ הב תשמתשמ תא ?סטרווגוה לש הפמ ךל שי םאה :ש

הדבועה לשב ,רייצל רתויב ןמוימה טקטיכראל וליפא השק היהי הז .הפמ יתרייצ אל :ת
.הארנ הז ךיא לש תעפוש יד הנומת שארב יל שי ,תאז תורמל .ןמזה לכ םיזז םירדחהו תוגרדמה ימרגש


?סטרווגוהב הנישה תומלואו םישנאה תומש לע בושחל ךל םרג המ :ש

.ןוכנ הז !סוטמ לש האקה תיקש לש ירוחאה דצה יבג לע םיתבה תומש תא יתאצמה :ת
לכתסהל הלוכי ינאש ךכ םיליגר יתלב תומש תפסוא םג ינא לבא ,תומש איצמהל תבהוא ינא
.השדחה תומדל םיאתמש םש רוחבלו ילש תרבחמב


?ךלש םירפסל םתוא הסינכמו הריכמ תאש םייתימא םישנא תחקול תא םאה :ש

המזגה אוהש טרהקול יורדליג םע היה ילש םירפסל יתימא םדא תסנכהל יתעגהש בורק יכה :ת
רפסה תיבב ותא יתייהש םדא ,ילש קיתו יכה רבחה ומכ תצק אוה ילזיוו ןו'ג .יתרכה םעפש והשימ לש
.קייודמ טרטרופ אל אוה םהמ דחא ףא לבא .ןוש ומשו


?רטופ יראה לש דחא רפס בותכל חקול ןמז המכ :ש

.הנש היה הכ דע רהמ יכה .יולת הז :ת


?ךלש םירפסה תא םיארוק םידלי ינוילימש תעדל השגרהה ךיא :ש

םיפלא יתשגפו ,רבוטקואב ב"הראב יתרקיבש דע ויה המכ דע יתנבהש יל הארנ אל !המיהדמ :ת
.םירפס תמיתחב םישנא לש םיפלא לע


?רטופ יראה לש ןויערה ךל הלע ךיא :ש

היה הז .ואולמב שבוגמ עיגה אוה .תבכרב עסמב ,ילש שארה ךותל תחנב לייט ךרעב יראה :ת
.הנושארה םעפב ותוא תשגופ ינא וליאכ


?םישוע םה המ ?םיער םה םימונ המל :ש

.תורפרפח ומכ ,המדא לש תונטק תומרע םישועו ךלש םיחמצה לש םישרושה תא םילכוא םימונ :ת
.תיבב םירג םימסוקש םיריגסמ תצק םג םה


?יראה ומכ דלי םעפ תשגפ םאה :ש

ססובמ היה אל אוה לבא ,יראה ירפס לש םיארוק תשגופ ינאו תויה יראה ומכ דלי יתשגפ חטב :ת
.יתימא דחא ףא לע


?ךלש תבה יפ לע תבצועמ ,ינוימרה ומכ ,תונבה לש תויומדהמ יהשימ םאה :ש

תנמתסמ ילש תבה לבא .הריעצ יתייהשכ ילע תססובמ איה ,יהשימ לע תססובמ ינוימרה םא ,אל :ת
(-:.ינוימרה ומכ תצק איה זא ינומכ תצק תויהל


?הדלי תייהשכ בותכל ךתוא דדועש םייוסמ הרומ הזיא היה םאה :ש
?ךתוא ודדוע וא ורזע איה וא אוה ךיא ,ןכ םא

.אל ,זא .תרפוס תויהל הצור ינאש החוטב יתייה אל םעפ ףא לבא ,םיאלפנ םירומ המכ יל ויה :ת
עונמל וא הז תא תושעל יל םורגל לוכי היה והשימש יל הארנ אלש ךכ ,תויתייפכ ומכ איה ילצא הביתכ
.הז תא תושעל ינממ


?ךלש תודליה התייה ךיאו תדלונ הפיא :ש

.םישפוטמ תומש תבהוא ינא המל ריבסמ הז ילואש ךכ ,גניפי'צ ארקנש םוקמב יתדלונ :ת


םידליה תא הלגמ םימסקה דרשמ ךיאו ?םסק תוחוכ םע דלי איבהל םיגלגומ ינש םילוכי ךיא :ש
?םסקה תוחוכ םע

.םידליה תא הלגמ אל םימסקה דרשמ .יגני'ג דלי םיאיבמ רוחש רעיש םע םישנא ינשש ומכ הז :ת
.לודג ףלק רפסב המש וא ומש תא תבתוכו ,םוסק דלי לש הדיל תרתאמש תפשוכמ הצונ שי סטרווגוהב
.11 ליגל םיבורקש םישנאל םיפושני תחלושו רפסב תקדוב לגנוגקמ רוספורפ הנש לכב


.לבקמ אוהש תונתמ קר תורכזומ רפסב ?ויריבחל דלומ גח תונתמ ןתונ יראה םאה :ש
.לבקמל תומיאתמ םה םאו תונתמ ןתונ אוה םא תעדל ןיינועמ ינא

.ידימ רתוי ול תתל הסני אוה םא בלעיהל לולע ןורש עדוי יראהו ,ולש ינועה ןיינעב שיגר דואמ ןור :ת
.יראהמ ידמ רתוי לבקל חונ אל שיגרמ ןורש וארת יעיברה רפסב


?ךלש אבה רפסה ארקי ךיא :ש

(-: !םכל הלגא אל ןיידע ינא :ת


?ימ ,ןכ םא ?יוקיחל לדומ ךל שי :ש

התייה איהו ,דרופטימ הקיס'ג היה המש !הרוביג יל שי לבא יוקיחל לדומ קוידב יל ןיא :ת
.םדאה תויוכז ןעמל הליעפ


.'ה התכב ינא ?רפס םעפ תבתכ יליגב תייהשכ :ש

ינא וישכע .ןמור הזש יתבשח .םיללוקמ םימולהי העבש לע רופיס יתבתכ .השעמל ,ןכ :ת
.דואמ ךורא רצק-רופיס היה הזש תבשוח


?ןאבקזא הז הפיא :ש

.דואמ רק םי .ינופצה םיה ןופצב :ת


?תבתוכ תא ןמז המכ ךשמבו ,םוי לכ תבתוכ תא םאה .סליה ידניוו ידוסי רפס תיב ונחנא :ש

ינא םירחא םימיב .תועש 11-ל 10 ןיב תבתוכ ינא םימיהמ קלחב .םוי לכ תעמכ תבתוכ ינא :ת
.תונויערה םיאב רהמ המכב יולת שממ הז .תועש שולש קר בותכל הלוכי


?הנשה לש םידליה רפסכ ילגנאה רפסה סרפ תא לבקל השיגרמ תא ךיא :ש

.לודג דואמ ,דואמ דובכ הז :ת


?רתתסהל וכלהש ירחא קיבקאבו קאלב סויריס וכלה ןאל :ש

!םיענו םימח םוקמל :ת


?םהילע תולכתסהמ ואב תוצלפמל ךלש תונויערהמ קלח םאה ,ןכ םא ?דמחמ תויח ךל שי :ש

הל תארוק יתייה הלש תוישיאה היהת ךיא תעדוי יתייה םא (-: .המילא דואמ תבנרא יל שי :ת
.דירגאה לש בלכה םש לע "גנפ"


?םסרופ רפסה תופש המכב :ש

!תבשוח ינא ,שמחו םירשע !םיהולא יוה :ת


?הזיא ,הלוכי תייה םא ?ךלש םירפסבש דמחמה תויחמ תחא הנוק תייה :ש

יראהש ומכ ,תוישומיש תולוגס םהל שיש ינפמ ,לוח ףועב תרחוב יתייה ,הלוכי יתייה םא :ת
.ישילשה רפסב הלגמ


?םירפסה תביתכב הרזע תלביק :ש

(-: !ימצעב לכה יתישע ,אל :ת


?רטופ יראהל ןמיסכ קרבה תא תרחב המל :ש

.דחוימו ןיינעמ ןמיס היהי הזש יתבשחש ינפמ טושפ :ת


תאש ןמזב םיירוביצ תומוקמל ץוחמ ראשהל הכירצ תאש וא הפק יתבב תבתוכ ןיידע תא :ש
?ךל ועירפי אל םישנאש ידכ תבתוכ

!וישכע םירחאל תכלוה ינא לבא ,הפק יתבב תבתוכ ןיידע ינא :ת


?ידיתע רפסב םיטטושמה תפמ תא הארנ םאה :ש

(-: .יעיברה רפסב התוא וארת ,ןכ :ת


תיבב רובעל ךירצ היה קאלבש ינפמ הילגנא ןופצב םקוממ ןאבקזא וילעש יאה םאה :ש
?סטרווגוהל וכרדב םילסרדה

.םש רובעל הצר טושפ אוה .םילסרדה תיבב רובעל ךירצ היה אל אוה ,אל :ת


?ךיילע הבוהאה תומדה ימ :ש

.ןיפול רוספורפו דירגאה ,ינוימרה ,ןור ,יראה תא תבהוא ינא :ת


?רודלבמד רוספורפ המכ ןב :ש

!םיגלגומ לשמ הלודג םייח תלחות שי םימסוקל :ת


?שדח אשונ ליחתהל תנווכתמ תא ,רומג היהי הרדיסב יעיבשה רפסהשכ :ש

.תעדוי אל דוע ינא ,אוה המ לבא ,ןכ :ת


?בשחמ קחשמל ךלש םירפסה דחא תא ךפוה היה והשימ םא תבשוח תייה המ :ש

!וב קחשל הצור יתייה :ת


?ותומלשב סטרווגוה תא תניימדמ תא ךיא :ש

,םילזיווה לש תיבה ומכ .תומוחו םילדגמ לש היבוברע םע תלבלבמו ידמל הדיחפמ ,תיקנע הריט :ת
.םסק ידי לע ךמתנ אוהש ינפמ תונבל םילוכי םיגלגומש תיב אל הז


?רטופ יראה לש רפסה תיב ומכ רפס תיבב םעפ יא תברועמ תייה םאה :ש

(-: !יתייהו יאוולה ,אל :ת


?תונמדזה ךל היהת םא תרחא הדובע לוקשל םעפ יא יצרת :ש

(-: .הרומ תויהל יתנהנש תורמל !םלועב תבהוא יכה ינאש רבדה תא השוע ינא .אל :ת


?רטופ יראה ירפס תעבש לכל תומש רבכ ךל שי :ש

(-: .םה המ םכל רפסא אל ןיידע ינאו .יל שי ,ןכ :ת


?םירפסל תונויער םע ךל תרזוע ךלש תבה :ש

(-: .םירפסה תא תבהוא ילש תבה לבא .ילש םלוכ תונויערה ,אל :ת


?ךיילע בוהאה רפוסה ימ :ש

(-: .החנהל-תנתינ-יתלב התוא תאצומ ינא .ןיטסוא ןי'ג :ת


?הריעצ תייהשכ תארק םירפס לש גוס הזיא :ש

.טיבסנ .או גדוג תבזילא ,וקילאג לואפ לש ויה הריעצ יתייהשכ ילע םיבוהאה םירפסה :ת


?ישילשה רפסל הארשה ללכ הז םאהו ,ךלש ןוימידה תא ררועש והשמ היה תבכרב העוקת תייהשכ :ש

!ילש שארל לפנ טושפ אוה ,ןויערה אב הפיאמ גשומ יל ןיא :ת


הדירפ ירבד ךל שי .ונילא תפרטצהש דואמ ךל הבר הדות ,גנילור תרבג ןמזה ונל רמגנ תעמכ :ש
?להקה תא םהב ףתשל הצור תאש

(-: !םכתא אכדל םיגלגומל ונתית לא :ת
ישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.