"ףייליר קימוק" ירפס טא'צ
יעיברה ירפסהמ הלילע יקלח הלגמ ןויארה :הרהזא
.ךישמהל ךל יאדכ אל ,תארק אל םא


םהיחוור תאש ,הלש םישדחה םירפסה דובכל ,BBCב טא'צב גנילור .ייק .יי'ג החראתה 12.3.2001-ב
:החישה םכינפל ,'ףייליר קימוק' תיטירבה הקדצה תדוגאל תמרות איה?רטופ יראה תרדס תא בותכל ליחתהל ךל םרג המ

.ףיכ ןכא הזו ,הז תא בותכל ףיכ ךכ לכ היהי הזש יתבשחו 1990 תנשב תבכרב יחומב ץצ ןויערה?םירפסל תומשה תא תרחוב תא ךיא

רוקמב ארקנש ,'שאה עיבגו רטופ יראה'ב הייעב הוויה הז .םימעפ המכ יתעד תא יתיניש ...בר ץמאמב
.(''Harry Potter and the Doomdpell Tournament) 'ןודבאה שחל רינרוטו רטופ יראה'?פיינס רוספורפו רודלבמד רוספורפ המכ ינב

.6 וא 35 ןב פיינס ,םיגלגומל רשאמ רתוי הכורא םייח תלחות שי םימסוקל ...הנש 150 ןב ךרעב רודלבמד?הנורחאל תטלחהש הטלחה וזש וא ריעצ ליגמ תרפוס תויהל תיצר םאה

רואל אצוה אל רבד םושש תורמל יתבתכ דימתו ימצע תא תרכוז ינאש זאמ תרפוס תויהל יתיצר
.רטופ יראה ינפל?רתויב ךיילע בוהאה אוה הכ דע תבתכש רטופ יראה ירפס תעבראמ רפס הזיא

רפסה ללכ ךרדב הז .טילחהל דואמ השק הזש תורמל ,'שאה עיבגו רטופ יראה' יאדוול בורק
.םיבתוכש רתויב ןורחאה?הפיאו יתמ ,תוחידב תונח וחתפי ילזיוו םימואתה םאה

!?הז תא דיגהל תדמוע ינאש םתבשח תמאב ,םכייחב
?תונמדזה םהל היהתש ינפל הקותמ תנמש לש םוטיפמ ותומי אל םהש םיעדוי םתא ךיא?המלו השוע תייה המ ,דחא םויל הפשכמ תייה םא

.(-: םישנא המכב תמקנתמ יתייהש יאדוול בורק?רואל אצי ישימחה רפסה יתמ

,טרסה םע דחיב אציי אל אוה לבא ןיידע רומג אל הז !תרעטצמ ,תעדוי אל ינא
.תאזה העומשל ונימאת לא זא?רטופ יראה ירפס תרדסל הארשהה תא תלבקמ תא ןכיהמ

!יתעדיו יאוולה ,האב הארשהה הפיאמ גשומ יל ןיא?ןיקלוט לש 'תועבטה רש' לע ךתעד המ

,המלש היגולותימ רצי אוה לבא .(ףוס ילב בושו בוש תארוק ינא יילע םיבוהאה םירפסה תא ללכ ךרדב) בוש ותוא יתארק אל םלועמש תורמל דואמ ותוא יתבהאו ,תבשוח ינא ,ךרעב 20 תב יתייהשכ ותוא יתארק
.םישרמ גשיה?ךיירופיסב םירוציל תומשה תא תרחוב תא ךיא

םהב תללעתמו תבהוא ינאש הקיתע תילגנאב תולפרועמ םילימ אוה םקלח לבא םבור תא האיצממ ינא
אל ינאש ימצעל תראתמ ינא .תופממ תומש תלבקמ םג ינא .םייארונ םירוציל םתלחה ידי-לע תוזילעב
.ילסראד בושיב תירלופופ דואמ?הריכמ תאש יתימא תומד לע ותוא תססיב םאהו רטופ יראה םשה תא תרחב המל

תא יתבהא יכ טושפ ,הדלי יתייהשכ ילש םינכשמ ותחפשמ םש תא יתחקל .ירמגל ינוימד אוה יראה
.יילע םיבוהאה םיירצונה תומשהמ דחא היה דימת 'יראה'ו םשה?המלו תייה ימ ,הרדיסהמ ירחבתש תומד לכ תויהל תלכי םא

דואמ יתייהש תורמל ,איה היהא ינא הארנה לככ זא ,יתוריעצב הומכ יתייה וא ,ינוימרה ומכ רקיעב ינא
.ולש המכוחה תא תבהוא ינא - רודלבמד ומכ תויהל הצור??םסק תושעל ידכ טיברש םיבייח םאה

לבא ,('גראמ הדוד תא חפנמ יראהשכ ,אמגודל) טיברש ילב רקובמ אלו דקוממ אל םסק תושעל רשפא
.טיברשל םיקוקז ,ןכ ,תמאב םיבוט םימסק תושעל ידכ?הרדסה לכ תא בותכל ימייסתש ינפל רופיסה תלילע תא ושחני םישנאש תששוח אל תא

!םימדוקה םירפסל ונתנ םה בל תמושת המכ הארמ קר הז שחנל וחילצי םה םא וליפאש ןוויכ ,שממ אל,הז לכ תא תבהוא תא םאה ?טרסל רשקהב ,רטופ יראה ירצומל ינומהה קווישה יבגל תבשוח תא המ
תומדה הז לע רומשל רשאמ 'תימלוע-ללכ יראה תומד' היהתש בוט ןויער הזש תבשוח תא םאהו
?הנידמו הנידמ לכל תידוחייל הכפהנש

תומדל רשאב .ןיינעב המצע הברה יל ונתנ .סורב רנרוו-ו ,טרסה םע דחיב קוויש היהיש ונעדי דימת ,ןכבו
םלועל ביבסמ םירפסה תוכירכמ אב ויבגל םישנאה בור לש יללכה ןויערהש תבשוח ינא ,יראה לש תיללכ
.הרובס ינא ,ףילקדר ןד תא וארי םישנא רשאכ הרקי המ תוארל ךרטצנ !תונתשמ אל ןהו עגרכ?םעפ יא לושיב ירועיש תחקל דמוע דירגאה םאה

יכירכ בהוא אוה .רופישל םוקמ םוש האור אל אוהו לשבמ אוהש המ תא בהוא דירגאה ...אל ,יח יח יח
.לאה ותוא ךרבי ,םירומס?רטופ יראה לע תבתוכ תא עובש לכב ןמז המכ

.רתוי תועש רשעה לש תורשפאה תא תבהוא ינא .םולכ תושעל ןמז יל ןיא (םויה ומכ) םימעפל .םויב תועש רשע תבתוכ ינא םימעפל .יולת?םיאליג לש ךכ לכ בחר ןווגמב םיארוק להק ךושמל םירפסל םרוג תבשוח תא המ

(ימצע לש תוריציה יבגל תיביטקייבוא תויהלב הבוט אל ינא יכ ,תעדוי תמאב אל ינא לבא) תבשוח ינא
.אמגודל ,ונממ וקחצי םידליש יתבשחש רומוה שוח אל ,ילש אוה רומוהה שוח .םירפסב בטיה עיפומ יאדווב הז ,ימצעל הנושארבו שארב יתבתכש?ךלש םירפסה לש תומשה תא וניש םינקירמאהש ךל עירפמ הז

היה הז לבא ,המיכסמ יתייה אלו יאוולה .תמאה ןעמל ,יתמכסה םע ןושארה רפסה לש םשה תא וניש םה
.םיצורמ םתוא רומשל יתיצרש ,רואל ותוא איצוה והשימש הדות תריסא ךכ לכ יתייהו ,ילש ןושארה רפסה?והמ זא ןכ םאו ,יעצמא םש שי יראהל םאה

!ןבומכ ,סמיי'ג הז .ול שי ןכ?שדחה טרסה דעוימ םיאליג הזיאל

.ןיידע טלחוה הזש יל הארנ אל ,החוטב אל ינא?"'ץידיווק" םשה לא תעגה ךיא

.ילש ןועגש טושפ הז , Q המל תעדוי אל ינא ,ןמז דואמ הברה Q תואב תוליחתמש םילימ םע יתקחיש
.דחאה הזש יתעדיו ''ץידיווק' םשל ןויערה תא יתילעה זאו?םירפסב םיאור ונחנאש ולא ומכ ,יראה לע םיבתכמ חולשל םילוכי ונחנא תבותכ וזיאל

.תילגנאה אסריגב רפסה ךותב תאצמנ תבותכה ,רואל האצוה ירבסמולבל םתוא וחלשת?םירפס לש ירמגל השדח הרדס בותכל לע םעפ יא תבשח םאה

!בותכל םירפס 3 דוע יל שי ,ןכמ רחאל השעא המ ןיידע יתטלחה אל !םדוק וזה הרדסה תא םייסל יל ונת?טנרטניאב םתוא םימסרפמו ,ךלש םירפסה לע םיינוידב םירופיס םיבתוכש םיצירעמ יפלא יבגל השיגרמ תא ךיא

הארשה ררוע יראהש ןויערה זא ,םלועב רחא רבד לכ טעמכ רשאמ רתוי בותכל תבהוא ינא ...רדהנ הז
.החמש דואמ תויהל יל םרוג םירחא םישנא ברקב?ףושיכ דגנכ םיקודא םייתד םישנא לש הרמחהה םע תדדומתמ תא ךיא

רקיעה תא וספספ םהש םושמ ,תזגרתמ ינא םעפ ידמו...תמלעתמו הז לע תקחוצ ינא םימעפה בור ,ןכבו
טושפ םישנאהמ קלח לבא ,םיירסומ דואמ םה רטופ יראה ירפסש תבשוח ינא .המישרמ ךכ לכ הרוצב
דואמ הברה ץימחהל ךרטצנש רמוא הז ,רעצה הברמל .םידלי תורפסב ןייוצמש ףושיכל םידגנתמ
.תיסאלק םידלי תרופיס?ראשה ינפל םירפסה תא תארוק ךתב םאה

הליבשב ידמ דבכ לטנ היהי הזש תבשוח ינאו ,7 תב קר איה !הז יבגל תנבצועמ יד איהש תורמל ,אל
!תרקחותמו םיקחשמה שרגמב תפקומ רבכ אלימב איה .תודוס רפסל אל!םימודאל םלוכ לש םיפאה תא ךפוהש שחל היה ,!?םודאה ףאה םוי דובכל והשמ ושעי סטרווגוהבש תבשוח תא

.דחא םויל םיגלגומ ומכ ושבלתי חטב םהו ךכ תבשוח ינא ןכ ,וווווא?ךייתובקעב תכלל םיניינועמש םיליחתמ םירפוסל תתל הלוכי תא הצע וזיא

תא ךפוה המ דומלל הדיחיה ךרדה וז .תצק דוע וארקת זאו וארקת ,וארקת ,וארקת ,וארקת ,וארקת
.םשמ וכישמתו ובהאת תמאב תמאבש דחא דומע ובתכת ,דחא םוי ,זאו ...ובתכתש הממ תוירישע עשת ואנשתש הדבועל םכמצע תא וליגרתו ...דועו דועו דוע ונמאתת זאו הבוטל הביתכה?ךלש םירפסה תא תננכתמ תא תוריהז וזיאב

.ץצופתהל דמוע ילש חומה וליאכ םימעפל השיגרמ ינאש תוריהז וזכב?םיצירעמ ןודעומ ךל שי םאה

.רואל האצוה ירבסמולב תועצמאב איה רשק יתיא רוציל רתויב הבוטה ךרדה?םירפסהמ םסקהו ןוימדה תא ריסי רטופ יראה טרסהש תבשוח תא םאה

יל סורהל לוכי אל טרס םוש לבא ,טרסה תא תוארל יבגל תשגרנ ינא !אלש הווקמ ינא םתסה ןמ ,ןכבו
.יילע בוהאה רפסה תא(רטופ יראה ללוכ אל) ?םעפ יא ךיילע בוהאה רפסה המ

שי ...ליוד ידור תאמ 'ןאו-ה'ו ןיטסוא ןי'ג תאמ 'המא' ויהי הלאש יאדוול בורק ...ןומה שי ...הארנ ואוב
.הברה ךכ לכ?הז לע תרבגתה ךיאו ,תבתכשכ תונויערב ןורסחב תלקתנ םעפ יא םאה

לש הביתכה ןמזב ,ןפוא לכב .תונויער יל ויה ןיידעש ללגב ,תונויערב ןורסח היה הז םא תעדוי אל ינא
רפסהש ןוויכ ,הקינאפל יתוא תמאב סינכה הז .יתאפק רתוי וא תוחפ ינא 'תודוסה רדחו רטופ יראה'
.תויפיצב דומעי אל ינשה רפסהש יתדחפו ,החלצהו םוסרפ הברה ךכ לכ לביק ןושארה?םירפסהמ דחאל יאשחב ךמצע תא תסנכה םעפ יא םאה

אל .ימצע לש תמזגומ הסרג איה .רתוי הריעצ יתייהשכ יילע תססובמ ינוימרה .ןכ ,בוט ...אאאאאאאל
.ילש םיעגרה תא יל ויה לבא ,תיגולומכח וזכ יתייהש תבשוח אל ינאו ,תחקיפ וזכ יתייה?םירפסב תונומת ויה אל המל

ובשח םה .םתוא וצר אל רואל םיאיצומהו ןושארה רפסל תונומת המכ יתרייצ ימצעב ינא ,השעמל
םירויצה תא יתרייצ ינא לבא .רתוי םיריעצ םידליל דעוימ רפסהש ךכ לע זומרת תונומת לש הסנכהש
.ףיכ היה הזו ,'ןצברמו אלפה תויח'ו 'םינמזה לכב 'ץידיווק'ל?יוכיס שי .ונתפשב רטופ יראה תא אורקל וצור ונחנאו ,ישלוו רפס תיבל תוכלוה ינאו יתוחא

,לטיל רפוטסירכ םע ורבדיש ,םיניינועמש תישלווה הפשב רואל םיאיצומ שי םא !ער אל ןויער הז
.ילש ןגרמאה?רטופ יראה ירפסב םיקתממה לכ לע לושיב רפס בותכל תדמוע תא

םישק ויהי םיכרצמהמ קלחש הלגת 'ןצברמו אלפה תויח' תא ארקת םא ...אלש הארנכ ...ממממה
. Sainburys-ב רותיאל?בוריקב ,תחא הינוא לש ךרעה המ

!הנתשמ ןיפילחה רעשש תורמל ,גנילרטש הריל 5 ךרעב?םש השוע תייה המ ,תחא העשל סטרווגוהל עוסנל תלוכי םא

!הליג אל דוע יראהש ,םייוסמ םוסק שוכר שי ובש יעיברה רפסב רכזומש ,םייוסמ רדחל רשי תכלוה?רמוא אוה המ .תיניטלב טוטיצ שי סטרווגוה לש למסב

.בוט תעמשנש תישומיש הצע ,'ןשי ןוקרדב הרגתת לא' אוה שוריפה?הלחתההמ רשי ?םירפס העבש קר ויהיש תטלחה יתמ

.סטרווגוהב יראה לש םידומיל תנש לכל דחא ,םירפס העבש יתננכת דימת ,ןכ?ךליבשב בותכל רתויב בוטה ןמזה המ

.תוצח תעשב םיעיגמ רתויב םיבוטה תונויערהו הליל רופיצ תמאב ינא ,ברעבש יאדוול בורק?סטרווגוה תא תאצמהשכ שארב יתימא רפס תיב ךל היה

ףיקמ רפס תיבל יתכלה ינא !יאוולה ,סטרווגוהל המודש םוקמ םושב יתייה אל םעפ ףא ,אל
...דואמ ילמרונ?תנווכתהש ומכ אצוי הזש ינפל תבתוכ תא תוטויט המכ

רטופ יראה'ב 9 קרפ) דחא קרפל תונוש תוסרג 13 היה רתויב עורגה הרקמה .דואמ דואמ הברה
ףד םישלו קרפה לע חוספל יתבשח ,םייוסמ בלשב ;הזה קרפה תא יתאנש ךכ לכ .('שאה עיבגו
...10 קרפל רשי רובעלו ,"השק ידמ רתוי היה 9 קרפ"?ךלש םירפסב וב שמתשהל הצור תייה ,'דיפמאלב ןסיי'צ ' - רזומ םש יל שי

!?ןיר'תילסב ךתוא ץבשא ינא םא יתוא עבתת התא לבא ןייוצמ םש הז דיפמאלב ,ןכ וה?הדליכ בותכל ךתוא ודדוע

!ביבחת לא ומכ הז לא וסחייתה ילש םירוההש תבשוח ינא .יתבתכ ןמזה לכ ינא ,דודיע הכירצ יתייה אל
...ייחב תושעל הצור ינאש המ הזש םהל יתרפיס אל םלועמ?םקלח לע יבתכתש יהשלכ תורשפא שי .םלועה לכב םימסוקל רפס יתב שיש הז תא תרכזה

לבא ,םהמ םיינש לע יתבתכ תמאב ,'שאה עיבגו רטופ יראה' תא תארק םא עדוי התאש יפכ ,ןכבו
!סטרווגוהל הנמאנ תראשנ ינא ...אל ,המלש הרדס?וישכע השוע תייהש תבשוח תא המ ,החלצה וזכל ךפוה היה אל רטופ יראה םא

.יונפה ינמזב תבתוכ ןיידעו ,תיתפרצ ורובנידאב םידימלתה תא תדמלמ יתייה?'םימכחה ןבאו רטופ יראה' טרסה לש הרוכבה תנרקהל הפצמ תא

ןומהב ךורכש והשמל הפצמ אל םלועמ ינא לבא ,וליפא דואמ הברה ,טרסה תא תוארל הפצמ ינא
,הלוגסה תפנצמה םע השיאה תא ושפחת .תשפוחמ ךלא ינאש תבשוח ינא .יילע תונווכמש תומלצמ
.ינא היהת וז?בותכל תינהנ יכה תא תומד וזיא לע

...הבוט הלאש
תא יתישעש תבשוח ינאו ,הלודג תחא החידב השעמל היה אוה לבא ,דואמ יפיכ היה טרהקול יורדליג
.'גרו'גו דרפ םגו ,וה .ןכ םג ,ילסרד תחפשמ לעו דירגאה לע בותכל תבהוא ינא .ותיא יתלוכיש המ לכ
.הז לע תבשוח ינאשכ ,םלוכ לע בותכל תבהוא ינא?ךלש אמסיסה רותב "ןשי ןוקרדב הרגדת לא" תחרב המל

ודימתת" וא "םיבכוכל עיגהל וסנת" ומכ ,תילכת תורסח תואמסיסב םישמתשמ רפס יתב הברה
.ישומיש והשמ יתיצר ינא ;"וכישמתו?םידלי וניינעי םהש ומכ םירגובמ וניינעי םהש תיפיצ ,רוקמב םירפסה תא תבתכשכ

לש העדה התייה טלחהב וזו ,רחסוממ אל דואמ והשמ יתבתכ !דחא ףא וניינעי םהש יתיפיצ אל ללכב
.בגא ךרד ,ינודז ךויח תכייחמ ינא .יתוא וחדש רואל םיאיצומה לכ?םימסוקה קנבב יראהל שי ףסכ המכ

.תואבה םינשה שולשל סטרווגוה ליבשב ךרטצי אוהש םירבדה לכל קיפסמ .ןומה?ולשמ החפשמ ול שיו דבוע אוהשכ יראה לע םירפס בותכל יתפתתש תבשוח תא

ןויערה תא םתלביק ,םישנא ,הפיאמ !ותוא לסחל תדמוע אל ינאש םיענכושמ םישנא דוע הנה ...ממה
?אל ינא ילוא וא .תקחוצ םתס ינא .גשומ יל ןיא ,ךר בל הזכ יל שישידכ םשל תרזוח תאש רמוא הז .ורובנידאב הפק תיבב ןושארה רפסה תא בותכל תלחתהש תרמא
?ראשה תא בותכל

תונויאר הברהב יתנייארתהו תיטוידיא יתייהש םושמ ,רעצה הברמל דוע םש בותכל הלוכי אל ינא ,אל
וישכע תבתוכ ינא .יתוא שפחל ואב םישנא הברה ןבומכ זא ,םש יתבתכש הדבועה תא יתמסרפו םש
.םירחא הפק יתבב?הדלי תייהשכ הינרנ תרדס תא תארק

יתארקשכ קר .ןיטולחל ינממ החרב תירצונה תוילמסה לכש תורמל ,דואמ םתוא יתבהאו יתארק ,ןכ
.המצועב יב הכיה הז ,םייחב רחואמ רתוי שדחמ םתוא?תרפוס תאש הז יבגל וב תטרחתמ תאש והשמ שי

תויהלמ דחא השפוח םוי בהוא טלחהב ינא לבא ;תרפוס תויהל תבהוא ינא ,תרפוס תויהל יבגל אל
!עיגי הז ,תאז לכב .םעפ ידמ תמסרופמ?תרפוס רותב ךמצעל תאצמהש םש קר הזש וא ךלש יתימאה םשה הז גנילור .ייק .יי'ג םאה

יתפסוה זא ,תוביתה-ישארל תחא תוא דוע וצר רואל םיאיצומה .גנילור ןאו'ג אוה ילש יתימאה םשה
.ןיל'תק ,יתבס לש היהש יילע בוהאה םשה תא ימצעל?ימ םעו תכלוה תייה ןאל ,ולפ תקבא תרזעב םוקמ לכל עיגהל תלוכי םא

.םיהדמ היהו הנשה שאר דובכל םש יתייה .יאווהל רשיה םיבוטה יירבחמ המכ תחקול יתייה?העדותה םרז יפל תבתוכ טושפ תאש וא הביתכ תטיש יהשזיא ךל שי

דימת הז לבא ...םיבוט תונויער המכ יל שישכ ימצעל תינרתוו ינא לבא ,העדותה םרז יפ לע םימעפל
!ןוכנ לבא םמעשמ - תונדפקב ןונכת בוט?ןור לש תדלוהה םוי יתמ

.רבמטפסל הרשע-עשתה הז ינוימרה לשו .הכרב סיטרכ יל חולשל םתבשחש הרקמל ,ץרמל ןושארב?ינולרט רוספורפ לש הנושארה הנימאה האובנה היה המ

ולא דימת ןה - רתויב םירהרוהמהו םיבושקה םיארוקהמ החא - רתויב תובוטה תולאשה !ילגת תא
!םיטרפ ידמ רתוי תוריגסמ ןה - ןהילע תונעל הלוכי אל ינאש.ןתיא תדדומתה ךיאו רואל האצוהה דצמ תויחדב תלקתנ ויה םא ונל ירפסת השקבב

יראה תא תבהוא ינא !ןולשכל הנכומ יתייהש הככ ,יתוא וחדיי םלוכש יתיפיצ לבא תויחד ןומה ,ןכ וה
.סופד ידיל ותוא איבהל יתיסינש תעדל יתיצר קר ,ךכ לכ?םירפוסה םלועב םהשלכ םירחתמ ךל שי

.תינונטק תויתורחת לעמ גילפמש יחצנו קומע רשקב ינשה תא דחא םיבהוא םירפוס !?םירחתמ
!יילא ליעגמ היה אל דחא ףא ,תורחא םילמב?גוז תב וא ןב סטרווגוהב םירומהמ דחאל שי

.המל ילגת תא - גווסמ יד אוה הזה עדימה לבא םהמ טעמל ,ןכ - הבוט הלאש?דימת-תרסוימה ילזיוו יני'גל םעפ יא בל םישי יראה םאה

?הא ,הנכסמה יני'ג ...הארת התא?רתויב ךיילע אונשה רפסה המ

עורג אוה םא קודבל ידכ דחא אורקל ימצע תא יתחרכה .ר'צרא ירפ'ג לש רפס חטב ?םעפ יא יתארקש
.היה תמאב אוהו - יתבשחש ומכ?דידי רשאמ רתויכ ןור תא תבבחמ ינוימרה םאה

!שאה עיבגב תאצמנ הזל הבושתה?םיבורקה םירפסב סמיי'ג לש החפשמה לש הירוטסיהה לע רתוי הלגנ םאה

.הלגנ ,ןכ?תיב-ינודמגל ןויערה תא תאצמ הפיאמ

.םיבזוע םה םידגב םהל םיקינעמשכש תרוסמה תא יתאצמה ינא אל .רולקלופב םייוצמ תיב-ינודמג
.ןבומכ ,יבוד דבלמ ,הפרח םה םידגבש ובשחי םה םא קיחצמ היהי הזש יתבשח?ןושארה רפסה תא בותכל תלחתהש ינפל ךל היה עקר עדימ המכ

ןמזב םינש שמחל ימצע לשמ עקר עדימ יתאצמה !הז לע תבשוח ינאשכ ,אל ללכב .ידמ רתוי אל
.ןושארה רפסה תא יתבתכש?התיא השוע תייה המ ,תומלעיה תמילג ךל התייהו יראה תייה תא םא

(הינטירב תלשממ שאר תיב) 10 רפסמ גנינואד בוחרש תבשוח ינא .תומוקמ ינימ לכ לא תבנגתמ יתייה
.הבוט הלחתה היהי?ליוונ לש דפרקל הרק המ

.ול אבחתמ ןיידע אוה ?רוורט?ךלש םירפסה ליבשב רתויב חלצומה לוקה תא שי יירפ ןפטסלש תבשוח תא

יונפ תויהל לוכי אוהש יל ורמאש עגרב .ןייוצמ אוה ,ךכ תבשוח טלחהב ינא ,ןכ
'!!!ותוא וחק' :יתרמא דיקפתל?101 רדחל תחלוש תייה ימ תא וא המ תא

.םימייוסמ םיאנותיעו םתוא תבהוא אל ינא - םילותח?םיפושני ראודל ןויערה תא ךל ןתנ המ

!ראוד-ינוי


?םידליל ידמ דיחפמ רטופ יראהש םיבשוחש ולאל תרמוא תייה המ

רתוי החוטב ךרד לע בושחל הלוכי אל ינא .יראהמ םידלי לע 'ןגהל' תוסנל ישפיט הזש תבשו חינא ,ןכבו
.םיירסומ דואמ םהש תבשוח ינא ,יתרמא רבכש ומכו !םירפסה תא אורקל םישאונ תויהל םהל םורגל?תינכתב םתוא הארנ ...ףייליר קימוק לש םודאה ףאה םויב ישעת המ

(תורחבומה םירפסה תויונחב גישהל ןתינ) 'ןצברמו אלפה תויח' תא ארקא ינאש ןמזב (Sainsburys-ב גישהל ןתינ) ילש םודאה ףאה תא שבלאו ףייליר קימוק תא הארא ינא !ןבומכ ,היזיוולטב הפצא ינא
חיוורהל םיצור ונחנאש ללגב (Littlewoods-ב גישהל ןתינ) ילש 'Pants for Poverty T-Shirts'ב רדהתאו
לשייפס תא דיספא ינאש ךכמ תנבצועמ שממ ינא ,בגא ךרד .ףסכ דואמ דואמ דואמ הברה
!?יל טילקהל לוכי והשימ .ורובנידאל הרזח הסט ינאש ללגב הלילה 'לודגה חאה'ב םימסרופמה?היהי אוה המ ,ךלש טיברשה לש ןיערגה תא ךמצעב רוחבל תלוכי םא

.זוגא יצע תבהוא ינא ,זוגאש הארנכ ...הארנ ואוב ...ו לוח ףוע תצונ
תא ונקת השקבבו !םכלש לע יתינע אל םא החילסו ,רידא ףיכ היה הז ,תורדהנה תולאשה לכ לע הדות
!םייח ליצהל םירזוע תמאב םה יכ ,ףייליר קימוק לש םירפסהישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.