רתאב שדח ןכות
רתאב שודיח וא יוניש
בורקב הלעיש ןכות
הרשואש העומש

לוק תעמשה
(תירבעב אצי אל דועש רפסמ עדימ) רליופס ליכמ
רצומה תיינקל (רושיק) קניל

"םימכחה ןבאו רטופ יראה"
"תודוסה רדחו רטופ יראה"
"ןאבקזאמ ריסאהו רטופ יראה"
"שאה עיבגו רטופ יראה"
"לוחה ףוע רדסמו רטופ יראה"
ישישה רפסה
יעיבשה רפסה
"םינמזה לכב 'ץידיווק"
"ןצברמו אלפ תויח"ונילא קניל תודות הריכמ/הינק חול ןויכרא רתא ארקמ םורופYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.