רשוא

.טרסב סטרווגוה תויהל הרחבנ רטסולג תלרדתק


רטסולג תלרדתקמ תופסונ תונומת


.םהרוד תלרדתק שמשת סטרווגוה לש םינפ ימוליצלטווירפ ךרדכ שמשת ןודנולבש לנקורב תרייע

תועומש

.קיוונלא תריטב ומלוצי 'ץידיווקה יקחשמ

דימסגוה היהת הילגנאבש דנל'תוג תרייע


דנל'תוגמ תופסונ תונומת


.דנלטוקסבש רב'צולב ומלוצי ץוח תוניצס.םיעבר השולשו עשת ףיצר היהת גנירקיפ תנחת.סטרווגוה תיירפס ויהי דרופסקוא ס"היבב ירפמה סכודה תיירפס וא דרווראה ס"היב תיירפס


דרווראה תיירפס

דרופסקואב ירפמה סכודה תיירפס


:סטרווגוה לש האפרמכ שמשי דרופסקואב היגולואיתל הללכמבש הזה רדחה.סטוגנירג היהי ןודנולבש "ילרטסואה תיב"ב תוכורעתה םלוא.סורק סגניק היהת ןודנולבש סורק סגניק תבכרה תנחת:קירדוג שתכמ היהי יבא קוקאל רפכב סקרייק בוחר.הילגנאב ןדסביל ינפלואב םג םלוצי טרסה.סטרווגוהל ףסונ םוליצ רתא היהי יבא קוקאל רפכבש רזנמה:קיטילפ לש םישחלה תתיכ היהי דרוורוה ס"יבבש הזה ןיינבה
תוניצס םירזיבאו הרואפת תווצ םוליצ ירתא םינקחשה קוהיל
ישילשה טרסה ינשה טרסה לוקספ םוסרפYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.