תודגאו היגולותימ


תא ריעבמ היה לוחה ףוע ,תרוסמה יפ לע .ברע תוצראב היחש תידגא רופיצ איה (סקינפ) לוחה ףוע
.רפאה ןמ חמוצ היה ריעצו שדח לוח ףועו ,הנש 500 לכ ומצע
.רקובב שדחמ תדלונו הלילב התמש ,שמשה תא גציי לוחה ףוע הקיתעה םיירצמ לש היגולותימב
.םיתמה תייחת לש םגו תוומלא לש למסכ לוחה ףוע תא הצמיא תמדקומ תירצונ תרוסמ

,רשנ לש םייפנכו רוקמ ,שאר לעבכ תונמואבו תורפסב גצוימ ללכ ךרדב ,ידגא רוצי אוה ןיפירג
ןוכיתה חרזמהמ הארנכ ןיפירגה לש ורוקמ .ןטש בנז לעב םג םימעפלו ,הירא לש ףוגו םיילגר
ושמתשה םיאמורה .םינומדקה םיסרפהו םירושאה ,םילבבה לש םילספבו םירויצב ואצמה יפ לע
.םינק תורונמו םיחבזמ ,תונחלוש לש םיילגר ,תורתוכ לש טושיק תורטמל ןיפירגב
.תויחילשמב וא ,"םיראיטסב"ב תורצנה לש םימודק םינמזב עיפוה ןיפירגה ביטומ
הפוקתב תיתוגה הרוטקטיכראב תוצלפמ ילספכ תובורק םיתיעל ושמש םיניפירג לש ןבא קתעה
.תוכירדו חוכ לש העבהל ילככ רכומ ןיידע ןיפירגה .םייניבה ימי לש תרחואמה

.סוס לש ירוחאה הקלחו ףנוכמ ןיפירג לש אוה ימדקה הקלחש תידגא היח אוה ףירגופיה
לע רבידש םגתפ לע ססובו וסוירויפ ודנלרוא ותריציב וטסירא וקיבודול ידי לע אצמוה רוציה
.המאתה יא וא תוירשפא יתלב ןמסל תנמ לע סוס םע ןיפירג תייצח

.הידקראו ילסת רהה ירוזא ינכושל ובשחנש תוצלפמ לש עזג אוה תינוויה היגולותימב רואטנקה
.הטמו םיינתמהמ סוס תרוצו םיינתמה דעו שארהמ םדא תרוצ ילעבכ ללכ ךרדב וגצוה םה
םיתיעל ורייטצהו םתונדמחבו םתורכישב םיעודי ויה םה .תומילאו תויארפב ונייפוא םירואטנקה
תא ףוטחל וסינ םה רשאכ ילסתמ וחרבוה םירואטנקה .ןייה לא ,סוסינויד לש וידיסחכ תובורק
.הלש הנותחה התשממ ךלמה לש הלכה
.וביל בוטבו ותמכוחב םסרופמ היהש ,ןוריק רואטנקה היה ,הלא םייארפ םירוצימ ןפוד אצוי
.וידי לע וכנוח ןוסי'גו סליכא ללוכ ,םינווי םירוביג רפסמ

םלועל הסינכה לע רמשש ןוקרד בנזו םישאר השולש לעב בלכ היה סורברס ,תינוויה היגולותימב
וחילצה םידחא םירוביג קר .תאצל דחא ףאל לבא ,סנכהל תוחורה לכל התשה תצלפמה .ןותחתה
רוביגהו ולש לבנה םע היחה תא םיסקה סואפרוא יאקיזומהו ררושמה .סורברס לש הרימשהמ טלמהל
םירוזאל ןותחתה םלועהמ רצק ןמזל התוא ריבעהו תופושח םיידיב התוא ספת סלוקרה ינוויה
.וילעמש

הכילהב תיסחי טאל םיענ םהש תורמל .תונאוגיאה תחפשממ תואטל גוס לש ץופנ םש אוה קסיליסבה
לע ץורל םתלוכיב םיעודי םה ,השעמל .תוירוחא םיילגר יתש לע רהמ עונל םילוכי םה ,עברא לע
.רטמ ךרעב לש ךרואל םילדג םהו לכ ילכואו םיצע ינכוש םה םיקסיליסבה .םימה ינפ
,תינלטקה תיגולותימה תצלפמה םש לע םיארקנ ,דיחפמ הארמ ילעב ,הלא םיקיזמ יתלב םילחוז
וטבמ תועצמאב וביבס חמוצהו יחה לכ תא סורהל תוחוכה ויה קסיליסבל ."סירטקוק" םג הארקנש
.וינפמ ןגומ היה ,קסיליסבל ינלטקה רמוח שירפה רשא ,רומסה קר .ותמישנ וא

    ,הרה .(לכ האור) סטפונפ םג ארקנש םייניע 100 לעב קנע רוצי היה תינוויה היגולותימב סוגרא
ךפה סואזש רחאל ,סואז לש שגליפה ,ןייא לע רומשל סוגרא לע התוויצ סואז לש תיאנקה ותשא
חילש ,סמרה תא חלשו הרקש המ תא האר סואז .האנק תמחמ התוא גורהת אל הרהש ידכ הרפל התוא
,סווטל ךפהנ סוגרא ,רופיסה לש תרחא הסריגב .שרע ריש תרזעב סוגרא תא םידרהל ,םילאה
.סווטה בנזב ויניע תא הלתש הרה ,תרחאבו

לש ותב היאמו סואז לש םנב ,םילאה חילש היה תינוויה היגולותימב ,(יסרפ לש ףושניה) סמרה
לע ןגמו ,רחסמה לא םג היה סמרה .תומולחו הניש לע תוחוכ לעבל בשחנ סמרה .סלטא ןטיטה
.תואירבהו בוטה לזמה לע יארחאל בשחנ אוה .םירצעו םירחוס
.בנגו לכונ ,ןכוסמ ביוא םג היה סמרה הבוטהו תירסומה ותומד ףא לע

תולותבהמ תחא ,(הילי םשב םג העודיה) היבלס אהר לשו המחלמה לא ,סראמ לש ונב ,סומר
תודג לע אצמנ סומר .אמור לש ןושארה ךלמה ,סולומור לש םואתה ויחאו תימורה היגולותימב
.םיבאז ידי לע ולדוג םהו ויחא םע דחי רהנה
.ס"הנפל 753 תנשב אמור תא אצמש הז אוה יכ ונימאה תימורה היגולותימב

הלאה םע התהוז איה המודק הפוקתמ .דיה תכאלמ תלא התייה תימורה היגולותימב הוורנימ
.רחסמהו תויונמואה לש ןורטפה התייה הוורנימ .הנתא תינוויה
.אמורבש הנילוטיפק תעבג תא רטעש רידאה שדקמב הדגסנ איה ונו'גו רטיפוי םע

התייהש תורמל .הטרפס ךלמ סולנמו היורטמ ןלה לש םתב התייה תינוויה היגולותימב ,ינוימרה
לש ונב ,סומלוטפואנל האשינ ינוימרה ,היורט תמחלמ רחאל ,האסנימ ךלמ ,סטסרואל תסרואמ
.ינוימרה לש ינשה לעבה היהנו סומלטפואנ תא ךכ רחא גרה סטסרוא .סליכא לודגה רוביגה

לש םייפנכו ,הירא לש ףוג ,השיא לש הזחו שאר םע תצלפמ ,תינוויה היגולותימב ,סקניפס
דמעש ימ לכ לא התנפ איה ,עלס לע תצווכמ תבכוש ."קנשמ" אוה הלש םשה שוריפ .רופיצ
,םיירהצב םייתש ,רקובב םיילגר עברא שי המל" :הדיחה תא הלאשו ייבת ריעה לא סנכיהל
רתפ סופידא רוביגהשכ .םתוא הגרה איה ,הדיחה תא רותפל ולכי אל םה םא ,"?הלילב שולשו
םייתש לע ףוקז ךלוה ,קוניתכ םייפג עברא לע לחוזש ,םדא ןב" :הנעש ךכ י"ע הדיחה תא
,תיארונה תצלפמהמ םרורחש לע .המצע תא הגרה סקניפסה ,"ןקזכ הכילה לקמ םע ךלוהו ,רגובמכ
םילאכ םימודמ ויה םיסקניפס ,תירצמה היגולותימב .ךלמל סופידא תא וכילמה ייבת ריעה ינב
לש ןקויד תובורק םיתיעל ,םדא לש וא ליא לש שארו הירא לש ףוג םע םיגצוימ ויהו ,םיניגמ
דיל ,הזיג לש לודגה סקניפסה וה רתויב םסרופמה ירצמה סקניפסה .הפוקת התואב טלשש ןוערפה
.'מ 240 ךרואבו םירטמ 20 הבוגב ךרעב אוה ,ס"הנפל 2500 ינפל רבכ הנבנ אוה .תודימריפה

    םיתיעל ןה .ץראה רודכ לע ראשיהל ונודנש תולותב וא ולבטוה אלש םישנ לש תוחור ןה תוליוה
.ותומ דע דוקריו ,לגעמל ףרטצהל חרכוי ןתוא האורש םדא לכו ,םילגעמב תודקור תובורק
הרוצב תועיפומ ולאה תויבקנה תוחורה .םיננעו ץע ,םימ ,המדא תוליו לע םירבדמ םדאה ינב
שי .ךורא רעיש םעו תופנוכמ ,תויפהפי םינשכ ,םדא לש הרוצב ,וא ,באז וא סוס ,רוברב לש
.תוחונמה תודליה תומשנ םה היקבולסב .םדאה ינב לא תויתודידי ללכ ךרדבו חצנ-ירוענ םהל

וילעש ףוקז עבוכ םע תובורק םיתיעל ריעז ןקז רבג לש הרוצב הייפ ,יריאה רולקלופב ןוקרפל
םיילענ רצייל וילעו םיחדינ תומוקמב יח אוה ,עבטה ידי-לע דדובמ .רוע תפילחו ןתלת הלע
אוה םא ;בהז לש יובח זגרא ול שי .ותוחכונ תא תוריגסמ שיטפה תומלה ילילצ .תוילוסו
תא ,ונממ ויניע ריסמ וניא ולש הבושה םא ,הלגי אוה ,תיזיפ תומילא ידי לע םייואמו הבשנ
.םלענ ןודשהו ,םידדצל טבמ ףיעהל התפתמ הבושה ללכ ךרדב לבא .רצואה לש אובחמה םוקמ
."ןטק ףוג" רמולכ ,"ןאפרוקול" הקיתעה תיריאה הלימהמ הבאשנ הלימה

ןוילע ףוג גלפו שאר םע םימ-ןכוש רוצי איה ,םלועל ביבסמ תויגולותימבו רולקלופב ,םי תב
ינפ לעמ תועיפומ םהשכ תובורק םיתיעל תוראותמ םי תונב .גד לש ןותחת ףוג גלפו השיא לש
.תרחאה םע הארמ תוקיזחמו תחא די םע ךוראה בוהזה םרעיש תא תוקרסמו עלס לע תובשוי וא ,םי
תונתונ ;הייפכ תחת םימעפלו ,דיתעה תא תואבנמ ללכ ךרדב םי תונב ,ןהיתודוא תוברה תודגאב
,ןתרישו ןייפוי תרזעב םהילא וכשמ ןהש םירבגב בהאתהל וא ;םייעבט לע תוחוכ םדא ינבל
ןפואב םיגהנתמה םירוצי .םיה ינפל תחתמ לא ןהירחא בוקעל התומתה-ינב ןהיבוהא תא תותפמ
,תילבבה היגולותימב םיעיפומ ,םיה ינב ,ןהלש םיירכזה םיליבקמלו םיה תונבל המוד
,וי'גנינ ,תינפיה םיה תבב םג שחמומ ןויערה .תינווי-םדקה היגולותימבו תימשה היגולותימב
דע וחוודו וכישמה םי תונב לש םירוטיע ,תיברעמה תוברתב .יטאו ,יזנילופה רצויה-לאבו
.תולפטה תונומאהו ןוימדה תא עינכהל הליחתה תונתלכשהשכ ,הרשע-הנומשה האמל

    
תומוקמ


.הילגנאבש ריישקרוי ןופצב ןטק רפכ אוה פיינס
.15ה האמב ליוונ 'גרו'ג ידי לע התבנש ,פיינס תריטל הליבומש םיצע תרדש הנשי רפכב

רפכה .גנילור לש הירוגמ םוקמ ,ורובנידאמ םירופס םירטמוליק םקוממש ןטק רפכ אוה ילסרד
,םמהמ ףונ ונשי ילסרדב .תיאמצע םיקוח תכרעמ וב התייהו ,1471 תנשב ותואמצע תא לביק
.וילא ךומס אצמנש ילקרב קמע תוכזב רקיעב

.ןודנולמ מ"ק 80 תמקוממש הנטק הרייע איה קיטילפ
.חטשב תודבוע רסוחמ עבונש ,הרייעה חטש לש הירוטסיהה לע םיבר םיחוכיו םנשי


תונוש


:רפסה רבחמו חילצמ תונוכמ סדנהמ היה רטופ יראה סמי'ג
.1967 תנשב רואל אציש ""Handbook of the engineering sciences
יראה לש ותדלוה תנש םג איהש) 1980 תנשב האציש רטופ יראה סמי'ג לש ומש לע בהזה תיילדמ
יאקירמאה ןוגראה ידי לע ,רחא והשימל הנש לכ תקנעומ ,תומורת תוסחב הקפוהו (םירפסהמ רטופ
םוח תירגנא תכיפה) הקימנידומרתה םוחתב תחלצומ הדובעל הרקוהכ ,(ASME) תונוכמ יסדנהמל
.(היגרנא לש תורחא תורוצל

החילצהש 1959 תנשמ תינוכמ לש םגד איה (ילזיוו רמ לש תפשוכמה ותינוכמ) הילגנא דרופה
.הלש בוציעה תוכזב רקיעב ךא ,םיינשדחה היחותיפ ללגב ,םלועב דואמ

    ."דליפסנמ קראפ" -ןטסווא ןיי'ג לש הרפסב תיזכרמ תומד איה סירונ תרבג
.תנבצעמו תינטטח השאו ןמטרב לש ותוחא איה
ישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.