ןושארה רפסה

תאז לכב ןור לבא ,הדפרק וא לותח וא ףושני איבהל רתומש בותכ סטרווגוהמ לביק יראהש בתכמב
(75 דומע) .סרבאקס ,ולש שורבכעה תא איבמ

ינשאר םיאלמ םיסיכ םע םיגחב התייבה תרזוח התייה..." רטופ ילילש תרמוא ילסרד הינוטפ
רוסא םימסוקה דרשמ יקוח יפל לבא ,(61 דומע) "םישורבכעל םילפסה תא תכפוהו םיעדרפצ
.(29 דומע ,ינש רפס) תושפוחב םימסק תושעל םידימלתל

הרשע עבשב םינוקרד דבכ" תרמוא השא ,ןוגאיד תטמיסל הנושארה םעפב יראה תא חקול דירגאהשכ
תחא הינואל םיווש םישמרח הרשע עבש ירה לבא ,(79 דומע) "...שממ ועגתשה ,היקנואל םישמרח
...דחא לקש םוקמב תורוגא 100 דיגהל ומכ הז .(83 דומע)

הכלמהו המידק דחא דעצ השע אוהש בותכ ךכ רחא .שרפה רותב קחשמ ןור ,יקנעה טמחשה קחשמב
!דבלב המידק דחא דעצ תושעל רוסא חשב שרפל לבא .(290 דומע) ותוא החקל
:ירשפא ןורתפ
...ךלהמל "דעצ" הלימב הנווכה

"קנע הלוטנרט שיבכע םש שי ןדר'ג ילל" ורמא גרו'גו דרפ ,תבכרב סטרווגוהל יראה לש ךרדב
הדפרק וא לותח ,ףושני איבהל רתומש בותכ סטרווגוהמ לבקמ יראהש בתכמב לבא ,(106 דומע)
.(75 דומע)

,(85 דומע) טיברש ול תרחוב ולש אמאש רמוא אוה הנושארל יראה םג שגפנ יופלאמ וקארדשכ
.(94 דומע) םסוקה תא רחוב טיברשהש יראהל רמא רדנבילוא ןודא לבא
:ירשפא ןורתפ
לוכי ,(92 דומע) תרחב התאש טיברש םע תובוט יכה תואצותל םיעיגמש רמוא רדנבילוא ןודא
לכ היה אל ןייניעה יופלאמ תחפשמלו ,םיאתמ ייד טיברש תריחבל קיפסמ יתחפשמ רשקש תויהל
.ינורקע ךכ

ןודא לבא ,(107 דומע) ילרא'צ לש ןשיה טיברשה תא לביק אוהש רמוא ןור סטרווגוהל ךרדב
.(94 דומע) םסוקה תא רחוב טיברשהש יראהל רמא רדנבילוא
:ירשפא ןורתפ
לוכי ,(92 דומע) תרחב התאש טיברש םע תובוט יכה תואצותל םיעיגמש רמוא רדנבילוא ןודא
ףסכ קיפסמ היה אל ילזיוו תחפשמלו ,םיאתמ ייד טיברש תריחבל קיפסמ יתחפשמ רשקש תויהל
.שדח טיברש ןורל תונקל ידכ

הל וחילצה םלוכו ,תיבב םימסק המכ התסנ איהש ןורלו יראהל תרפסמ ינוימרה סטרווגוהל ךרדב
,ינש רפס) תושפוחב םימסק תושעל םידימלתל רוסא םימסוקה דרשמ יקוח יפל לבא ,(113 דומע)
.(29 דומע

לורטה לש ראווצה תא ספתו ץפק ,ץר יראהש בותכ םישודקה לכ לילב לורטב םיקבאנ ןורו יראהשכ
ץופקל חילצה יראה ךיא ,םירטמ 4 אוה לורטה לש והבוגש בותכ היה ןכל םדוק לבא ,(183 דומע)
?הזכ הבוגל
:ירשפא ןורתפ
.ןכל םדוק ספיט אוה וילעש הפצרהמ רתוי הובג והשממ קניז יראה

םילסרדה הבש ךרדה התייה תאז לבא ,(71 דומע) הריס םע םיב התקבהמ יראה םע רזוח דירגאה
?ורזח םה ךיא ,( 51 דומע) ועיגה
:ירשפא ןורתפ
.םויה ותואב דוע םשמ וצלוחו (אמגודל ,הרודמ ןשע תרזעב) ץוליח ונימזה םילסרדה

לכב יוקיש דואמ תצק שיש בותכ ,םייוקישה םע רדחל רפסה ףוסב םיעיגמ ינוימרהו יראהשכ
התש לריווקש ירחא יוקיש יראהל ראשנ ךיא זא ,(293 דומע) דחא םדא-ןבל קר קיפסמש קובקב
?ונממ
:ירשפא ןורתפ
.רדחל סנכנ והשימשכ שדחתמ אוהש הככ יונב םייוקישה םסק


ינשה רפסה

תלליימה לטרימ לש םיתורישה דיל האופק סירונ תרבג תא םיאצומ ינוימרהו ןור ,יראהש ינפל
המוקב םיאצמנ לטרימ לש םיתורישה לבא .(147 דומע) הינשה המוקל ולע םהש בותכ ,(164 דומע)
.(141 דומע) הנושארה

התייה ובש םויה ותוא הזש ינפמ ילויל - 31 ב אוה יראה לש תדלוהה םויש םיעדוי ונחנא
קינ לש 500-ה תוומה םוי תביסמש םיעדוי ונחנא ינשה רפסהמ .(149 דומע) סטוגנירגל הצירפה
- 11 ה תדלוהה םויש םיעדוי טושפ בושיחמ .(142 דומע) - 31.10.1992 ב התייה שאר-ילב-טעמכ
,ישילש םויב לח ולש תדלוהה םויש רמוא יראה ,ןושארה רפסב .- 31.7.1991 ב היה יראה לש
לע לפונ 1991 ילויב - 31 הש איה תועטה .(51 דומע) ילדאד לע הבוהאה תינכותה ירחא םוי
!ישילש םוי לע אלו יעיבר םוי

אלו ןבאתה ןילוק .(300 דומע) םייניעב תורישי םהל לכתסמ אוה רשאכ םישנא גרוה קסיליסבה
דומע) םייפקשמ הביכרמ לטרימ .(301 דומע) תיכוכז ךרד קסיליסבה יניע לע לכתסה אוה יכ תמ
...תומל אלו ןבאתהל םג הרומא התייה איה ןכלו (309

,(131 דומע) הנש 400 תעמכ לכא אל אוהש רמוא שאר-ילב-תעמכ קינ ןושארה רפסב
.(138 דומע) ותומל 500 גגוח אוה ינשה רפסב לבא

זרב ךרד הרבע תודוסה רדחל הסינכה .(159 דומע) םינש יפלא ינפל התנבנ סטרווגוה תריט
!תשוחנ יזרב ויה אל הנש ףלא ינפל לבא ,(310 דומע) םימח םימ לש תשוחנ
:ירשפא ןורתפ
.םינש יפלא ינפל רבכ םיזרב ויה םימסוקה םלועב

תאש תרמוא ינוימרה יצימילופה יוקיש יביכרמ תא גישהל ךיא םיננכתמ ינוימרהו ןור ,יראהשכ
תאש תמרוא איה ךכ רחא לבא ,(174 דומע) םידימלתה תוינוראב גישהל רשפא "תיליבי" ביכרמה
.(175 דומע) אלמ חרי רואל ףוטקל ךירצ תיליביה
:ירשפא ןורתפ
התוא ףוטקל ךירצ ,הבוט תיליבי ךל היהתש ידככ ,תויליבי לש ץיצע םידימלתה תוינוראב שי
.אלמ חרי לילב ץיצעהמ

לוכי ךיא .(164 דומע) קנע שיבכעל ולש יבודה תא ךפה דרפ ,3 ןב היה אוהשכש רפסמ ןור
?הרוצ יוניש םסק עצבל חילצמ (68 דומע ,שולש רפס) 5 ןב דליש תויהל
:ירשפא ןורתפ
ומכ ,(164 דומע) ולש עוצעצה תא רבש ןור יכ הרקי הזש הצר אוה ,דרפ תטילשב היה אל םסקה
.(36 דומע) דבלב ןוצר חוכמ ןושארה רפסב שחנה תא ררחיש יראהש

ינש לבא ,(327 דומע) ברועמ םד שי יראה לש רמוא םוט רפסה ףוסב לדיר םוט םע רבדמ יראהשכ
.(86 דומע ,ןושאר רפס) םימסוק ויה יראה לש םירוהה
:ירשפא ןורתפ
.(327 דומע) םיגלגומ לש תב התייה יראה לש אמאש הזל ןווכתה לדיר םוט
:ירשפא ןורתפ
.םד רוהט אוה יראהש עדי אל טושפ לדיר םוט


ישילשה רפסה

ישילשה רפסב המל זא .(158 דומע) תישישה הנשה דימלת אוה טנילפ סוקרמש רמאנ ןושארה רפסב
איהו ,ןיילנוא טאצב תאזה הלאשה תא הלאשנ גנילור ייק יי'ג) ?סטרווגוהב דמול ןיידע אוה
(...התכ ראשנ אוהש ,הלש תועטהמ תוקמחתה ומכ הארנש המב ,התנע

התוא חפנמ אוה ןכמ רחאל עובשו ,ילויל 31 ה - יראה לש תדלוהה םויב העיפומ 'גראמ הדוד
.סטרווגוהל רזוח ןכמ רחאלו (52 דומע) תחתורה תחלקב םייעובש ראשנ אוה .(25 דומע) חרובו
?תועובש 3 קר שי טסוגוא שדוחב םאה

תא ליאשה אוהש רודלבמדל רמוא אוה ,םילסרדה תיבל יראה תא איבמ דירגאהשכ ,ןושארה רפסב
ישילשה רפסב לבא .(24 דומע) ותוא ול ריזחהל ךירצ אוהשו ,(22 דומע) קלב סויריסמ עונפואה
ךרטצי אל רבכ אוהש רמא אוהשו עונפואה תא הנתמב ול ןתנ קלבש רזומ ול הארנש רמוא דירגאה
.(214 דומע) ותוא
:ירשפא ןורתפ
ול ןתנ קלב זאו ,םילסרדל יראה תא איבהש ירחא בוש קלב סויריס םע שגפנ דירגאהו ןכתיי
.עונפואה תא הנתמב
:ירשפא ןורתפ
ותוא ול ריזחהל טילחהו הנתמב ולש עונפואה תא ול ןתנ קלב סויריסש דושח עמשנ דירגאהל
.תאז לכב

ץונצנו שרגמה ךרואל רהד ירוגיד קירדס" :רמאנ ףאפלפהל רודניפירג ןיב 'ץידווקה קחשמב
."םהיניב" הלמה לע שגד ,(185 דומע) "םהיניב ריוואב קיהבה בהז לש ריעז
ךתוא הארו הרוחא טיבה אוהשכ ..'ץינסה תא ספת ירוגיד" :רמוא 'גרוג לפנ יראהש רחאל לבא
ינש ןושארה טפשמה יפלש איה תועטה ."הרוחא טיבה" םילימה לע שגד ,(187 דומע) "עקרקה לע
ינשה טפשמב הז תמועל ,('ץינסה תא גציימ * ,ןקחש גציימ -) - * - :הזכ בצמב ויה םישפחמה
. - - * הזכ וא , * - - הזכ בצמ ראותמ

שפחמ םהל היה אל יכ ןורחאה 'ץידיווקה קחשמב ודיספה םהש יראהל םירמוא ןושארה רפסה ףוסב
.עוצפ היה יופלאמ יכ החדנ ןכ ןיר'תילס דגנ 'ץידיווקה קחשמ ישילשה רפסב לבא ,(309 דומע)
:ירשפא ןורתפ
קחשמה ישילשה רפסב לבא ,הנועב ןורחאה היה אוהש ללגב ליגרכ םייקתה ןושארה רפסב קחשמה
.ירשפא הזש ללגב ,ףלחתמ קר

םעפ יאש דיחיה היה רודלבמדש בותכ ,"טרומדלוו" םשה תא יראהל רמוא ןיפולש הנושארה םעפב
ןוצר רסוחב םשה תא יראהל רמוא דירגאה ןושארה רפסב לבא ,(162 דומע) ותוחכונב םשה תא רמא
.(62 דומע)
:ירשפא ןורתפ
.םשה תא דיגהלמ עתרנ אלש ימל הארנכ התייה הנווכה

ףנומ טיברש קיזחה ןיפולש בותכ ,רפסה ףוסב חווצמה ףירצל םיעיגמ ינוימרהו ןור ,יראהשכ
םהמ חקלש םיטיברשה תא ינוימרהו ןור ,יראהל ריזחמ ןיפול ןכמ רחאל לבא ,(351 דומע) ןכומו
.ולש טיברשה תא קיזחה ןיידע אוה לבא ,(354 דומע) "אל ונחנא ,םישומח םתא" רמואו

היהת זאו םיגלגומה רקחמ שורפל הטילחה איהש ןורלו יראהל העידומ ינוימרה תבכרב הרזח ךרדב
יוליג) :םיפסונ תועוצקמ ינש םידמול ןרו יראה וישכע לבא ,(437 דומע) הליגר תועש תכרעמ הל
םישחל רקח) :(105 דומע) םיפסונ תועוצקמ השולש תדמול ינוימרהו (אלפ תויחב לופיט ,תודיתע
.רתוי דחא עוצקמ הל שי ןיידע זא ,(אלפ תויחב לופיט ,הקיטמופשכ ,םיקיתע
:ירשפא ןורתפ
.םיפסונ תועוצקמ השולש דע םיינש רוחבל רתומ הארנכ סטרווגוהב


יעיברה רפסה

םהו םיגלגומ ידגב שובלל םיביוחמ םימסוקה לכ 'ץידיווקב םלועה תופילאל תונכהה ךלהמב
ידגב םישבול םימסוקש ןיוצמ םירפסה לכב לבא ,(83 דומע) םהב םישפוטמ דואמ םישיגרמ
.(50 דומע) ינשה רפסב ןור ומכ ,המילג םהילע ןיאשכ םיגלגומ

רפסב לבא ,(61 דומע) ריואב הובג תונחלושה תא םימירמ ילרא'צו ליב ,הליחמל רזוח יראהשכ
ילבו ךומנ םיקחשמ םה לבא ,'ץידיווק הליחמל ץוחמב קחשלו תאצל םיצור ןורו יראה ינשה
?רוזיאב םיגלגומה תא ןובשחב וחקל אל ילרא'צו ליב ךיא ,(54 דומע) םיפפועתמ םירודכ
:ירשפא ןורתפ
.םיגלגומה יניעמ השעמה תא םילעיש םסק עצבל ידכ קיפסמ םילודג ליבו ילרא'צ

-ב התייה שאר-ילב-טעמכ קינ לש 500-ה תוומה םוי תביסמש םיעדוי ונחנא ינשה רפסה יפל
.1994 איה הנשה יעיברה רפסבש םיעדוי טושפ בושיחמו (142 דומע) 31.10.1992
ןולחהמ ולש ןשייטס יילפה תא קרז ילדאדש בתוכ אוה םילסרדהמ סויריסל חלוש יראהש בתכמב
היה ילדאדל דועב ,1994 רבמצדב ןפיב תימשר אצי ןשייטסש יילפהש איה תועטה ,(29 דומע)
.(26 דומע) 1994 טסוגואב ןשייטס יילפ

4 סוירפמיא תללק וילע ליטה ידומש רמוא אוה לפואה תוחוכ דגנ הנגה רועישמ אצוי יראהשכ
שיגרמ יראהש בותכ הללקה תא יראה לע ליטמ טרומדלוושכ ,רפסה ףוסב לבא ,(218 דומע) םימעפ
!תישימחה םעפב םוקמב ,(598 דומע) וייחב תישילשה םעפב הבשחמ לכמ קחמנ וחומש

לבא ,(278, 391, 469 םידומע) םירחא םיתבלו רודניפירגל תודוקנ דירומ פיינס רפסה ךלהמב
!םיתבה תורחת תמייקתמ אל יעיברה רפסב
:ירשפא ןורתפ
.ולש תועט תאזו ,לבלבתה אוהש הנווכב בותכש תויהל לוכי ,העט פיינס קרו תויה
ישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.