...םיפסונ םירטסופ


Harry Potter and the Philosopher's Stone
Harry Potter and the Sorcerer`s Stone
םימכחה ןבאו רטופ יראה
םיטרפ

הינטירב :םוליצ םוקמ

16.11.2001 :האיצי ךיראת

תואקתפרהו היזטנפ :גוס

(םידליל םימלוה יתלב תויהל םילולע םימיוסמ םיקלח) PG :היפצ גויס

תוקד 142 :ךרוא

(בוריקב) רלוד ןוילימ 150 :תולע

(Warner Bros. Pictures) סורב רנרוו :הרבח

(.ג.ג) פורג סבולג :ץראב הציפמ

29.11.2001 :לארשיב האיצי ךיראתתוניצס םירזיבאו הרואפת תווצ םוליצ ירתא םינקחשה קוהיל
ישילשה טרסה ינשה טרסה לוקספ םוסרפYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.