םינקחשה קוהיל


תודבוע

.הנארב 'תנק חקי טרהקול יורדליג דיקפת תא.ילזיוו רותרא תא םלגי סמיליוו קראמ.יופלאמ סויצול היהי סקזיא ןוסיי'ג.טוארפס רוספורפ תא םלגת סילוגרמ םירימ.הנש 50 ינפל סטרווגוה להנמ ,טפיד רוספורפ תא קחשי יקראב דרפלא.יווירק ןילוק תא םלגי ל'צטימ וי.יל'צלפ-'ץניפ ןיטס'ג דיקפת תא חקי לדנר דראודא.ןוסרדנה ילריש חקית תלליימה לטרימ דיקפת תא.גוגערה לש לוקה היהי רבולג ןאילו'גתועומש
.לדיר םוט היהי ןסלוק ןייטסירק.לוודקמ םלוקלמ חקי (םימסוקה רש) 'גדאפ סוילנרוק דיקפת תא.יבוד לש ולוק היהי רונוקווא .ג ןיווק.רומטרומ ילאס קחשת (סטרווגוה תינרפס) ץניפ םאדאמ תא
תוניצס םירזיבאו הרואפת תווצ םוליצ ירתא םינקחשה קוהיל
ישילשה טרסה ינשה טרסה לוקספ םוסרפYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.