גנילור .ייק .יי'גל םיבתוכ םיצירעמ


רטופ יראה ירוחאמש תועמשמה רקח


גנילור .ייק .יי'ג לע היפרגויב


רטופ יראה לש המרחהה דגנ אצויש רפס
.תירבה תוצראב ךוניחה תכרעמב


םינפסאל רטופ יראה ירצומ גולטק


ןושארה רפסה לע םירומל הכרדה רפס


ינשה רפסה לע םירומל הכרדה רפס


ישילשה רפסה לע םירומל הכרדה רפס


יעיברה רפסה לע םירומל הכרדה רפס

ישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.