:הזה דומעב שופיח

רואית אמסיס :םירפסב עיפוה
יראה לש הנושארה ותנשב רודניפירג תאמסיס "סינוקרד טופאק"
יראה לש הנושארה ותנשב הינשה רודניפירג תאמסיס "ריזח םטוח"
יראה לש הינשה ותנשב רודניפירג תאמסיס "תלוברכ רופיצ"
יראה לש הינשה ותנשב ןיר'תילס תאמסיס "רוהט םד"
הינשה ותנשב סטרווגוהב רודלבמד לש וירוגמ תאמסיס
יראה לש
"ובמרק"
יראה לש תישילשה ותנשב תירוקמה רודניפירג תאמסיס "רו'זמ הנוטרופ"
יראה לש תישילשה ותנשב דלומה גחב רודניפירג תאמסיס
(ןגודאק רס)
"ערוצמ בלכ"
יראה לש תישילשה ותנשב ראורבפב רודניפירג תאמסיס
(ןגודאק רס)
"יברח יח"
ותנשב קלב לש ותרידח רחאל רודניפירג תאמסיס
יראה לש תישילשה
"ילצוג ילצוע"
יראה לש יעיברה ותונשב הנושארה רודניפירג תאמסיס ץימב תויוטש"
"תוינבגע
יעיברה ותונשב הנושארה דלומה גחב רודניפירג תאמסיס
יראה לש
"תויפ יצונצנ"
יראה לש יעיברה ותונשב הנושארה םיכירדמה יתוריש תאמסיס "םינרוא חיר"
יעיברה ותונשב הנושארה דלומה גח רחאל רודניפירג תאמסיס
יראה לש
"הננב תויפיפא"
יראה לש יעיברה ותונשב הנושארה רודלבמד לש וירוגמ תאמסיס "םיפוצמ םיקקמ"
.רתאה ילעבמ תושר אלל ,רחא יעצמא לכב וא טנרטניאב ,הז ףדבש רמוחה תא ץיפהל ןיא ©תואסרג ילדבה תואמסיס םירפס םילכאמ םירוצי םישחל תומוקמ םיגשומ תויומדYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.