:הזה דומעב שופיח

רואית םוקמ :םירפסב עיפוה
םילסרדה תיב עברא רפסמ טווירפ ךרד
יראה לש וירוה ורגש ןכיה קירדוג שתכמ
דבוע ןונרו הבש תוחדקמה תרבח סגנינארג
11 ליגב וילא רבע ילדאדש ס"היב סגניטלמס
וילא רובעל רומא היה יראהש ס"היב לוונוטס
םידמול וירבחו יראה וב תומסוקלו ףושיכל ס"היב סטרווגוה
ןוגאיד תטמיסב םימסוקה קנב סטוגנירג
ןוגאיד תטמיסל םיעיגמ הכרדש ןודנולב קדנופ תחתורה תחלקה
ןוגאיד תטמיסב םירפס תונח מ"עב ףדו ךרכ
ןוגאיד תטמיסב םיסרודל תונח ספולייא הלילה יסרוד ובלוכ
ןוגאיד תטמיסב םיטיברשל תונח סרדנבילוא
סטרווגוהל תבכרה תנחת עשת רפסמ ףיצר
םיעבר השולשו
רפסמ ףיצרל םירבוע הכרדש ןודנולב תבכרה תנחת
םיעבר השולשו עשת
סורק סגניק
םילזיווה םירג הבש הרייעה לופ'צק טנס ירטוא
םילזיווה לש םתיב הליחמה
ןרוטקונ תטמיסב תונח סקראבו ןגרוב
...ידמל תקפקופמ הטמיס ,ןוגאיד תטמיסל הדומצ ןרוטקונ תטמיס
םיגלגומ תימינפ ןוטיא תיימינפ
םימסוקל רהוסה תיב ןאבקזא
םימסוק תרייע דימסגוה
ינפב ךלוה אוהש םינפ דימעה יראה וילא ס"היב
'גראמ הדוד
םש לע רוגסה דסומה
םירענל סוטורב שודקה
הנקת ירסח םיניירבע
טווירפ ךרדל הבורקה הרדש הילנוגמ תרדש
ןודנולל הלילה סונוטוא לש ךרדב םוקמ סליוו
ןודנולל הלילה סונוטוא לש ךרדב םוקמ ינווגרבא
ןודנולל הלילה סונוטוא לש ךרדב םוקמ סלגנא
ןודנולל הלילה סונוטוא לש ךרדב םוקמ וידרבא
תחתורה תחלקה תאצמנ ובש בוחרה סורק גניר'צ
ןוגאיד תטמסב הירדילג ןאירולפ לש הירדילגה
ויקסטרופ
ןוגאיד תטמיסב 'ץדיווק תונח רחבומ 'ץידיווק דויצ
ןוגאיד תטמיסב ארפ תויחל תונח םימסקה רביב
דימסגוהבש תיקנעה םיקתממה תונח היירנשבודה
דימסגוהב ןיפול ליבשב הנבנש תיבה חווצמה ףירצה
דימסגוהב םילולעת תונח וקנוז לש םילולעתה תונח
דימסגוהב םימסוק דויצל תונח סגנבו שיוורד
דימסגוהב קדנופ םיטאטמה תשולש קדנופ
לדיר תיב אצמנ ובש רפכה הנטקה ןוטלגנה
טרומדלוו לש ויבא ירוה לשו ויבא לש תיבה לדיר תיב
הנטקה ןוטלגנה לש קדנופה יולתה שיאה
לופ'צק טנס ירטוא רפכה ירוחאמש העבג דהסטוטס תעבג
זירפו ןודנול ,דימסגוהב םימסוקל הפוא יבצעמ תויונח תשר יטנגעטאמש
םימסוקה לש ח"היב םש לע םילוחה תיב
תולחמל וגנמ שודקה
םימסוק לש תועיצפלו
םימסוקה רינרוטב ףתתשמש תפרצב םימסוקל רפס תיב
שלושמה
תויונמואל הימדקאה
ןוטאבוב םסקה
ףתתשמו לפואה תויונמוא לע שגד םשש םימסוקל רפס תיב
שלושמה םימסוקה רינרוטב
גנרטשמרוד תללכמ
.רתאה ילעבמ תושר אלל ,רחא יעצמא לכב וא טנרטניאב ,הז ףדבש רמוחה תא ץיפהל ןיא ©תואסרג ילדבה תואמסיס םירפס םילכאמ םירוצי םישחל תומוקמ םיגשומ תויומדYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.