:טרסה לש ןושארה רטסופה


תיטירב הסריג

תיאקירמא הסריג


:הדרוהל טרסה לש ןושארה רליירטה


ריהמ ינוניב יטיא Windows Media
ריהמ ינוניב יטיא Real Audio
ריהמ ינוניב   Quicktime


     


:עוקעק תקבדמ םע תמוסרפ ריילפ:(טרסה תאיציל םוי 31) רוחאל הריפסה חולמ תונומת
:טרסה לש ינשה רטסופה


תיאקירמא הסריג


:הדרוהל טרסה לש ינשה רליירטה

ריהמ ינוניב יטיא Windows Media
ריהמ ינוניב יטיא Real Audio
ריהמ ינוניב יטיא Quicktime


:םלועב טרסה תאיצי יכיראת

November 2001
16.: United Kingdom, USA, Canada
17.: Taiwan
21.: Belgium, Philippines
22.: Germany, Malaysia, Netherlands, Puerto Rico, Singapore, Switzerland
23.: Austria, Finland, South Africa
29.: Argentina, Australia, Israel, New Zealand
30.: Denmark, Greece, Iceland, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Thailand, Uruguay

December 2001
01.: Japan, Korea
05.: France
06.: Bolivia, Chile, Italy, Peru
07.: Brazil, Colombia, Mexico, Panama, Trinidad, Venezuela
13.: Hungary, Slovenia
20.: Croatia, Hong Kong, Lebanon
21.: Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania
28.: Yugoslavia

2002
January 9: Egypt
January 18: Turkey
January 25: Czech Republic, Poland, Romania
February 14: Slovakia
February 15: Bulgaria
April/May: India


:הדרוהל טרסל היזיולטה תמוסרפ


ריהמ ינוניב יטיא Windows Media
ריהמ ינוניב יטיא Real Audio
ריהמ יטיא Quicktime


:(ימשר רטסופ) טרסה לש ישילשה רטסופה


תיטירב הסריג

תיאקירמא הסריג


:הדרוהל טרסה לש ישילשה רליירטה


ריהמ ינוניב יטיא Windows Media
ריהמ ינוניב יטיא Real Audio
ריהמ ינוניב יטיא Quicktime


:תומוסרפ תזרכ


תוניצס םירזיבאו הרואפת תווצ םוליצ ירתא םינקחשה קוהיל
ישילשה טרסה ינשה טרסה לוקספ םוסרפYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.