קחשמה יקוח

:ןוידטציא
.םירטמ 16 הבוגב ,הצקב םיקושיח םע םיבוהז םידומע 3
.םיפוצל םימרומ םילספס םנשי


:דויצו םירודכ
.םילוג תריבצל שמשמ,לגרודכ לש לדוגב ךרעב ,םודא - דחא לפאווק
תא ליפהל םיסנמ ,לפאווקהמ םינטק רתוי טעמ ,תפזכ םירוחש - םינציברמ 2
.תועיצפל םורגל םילוכי .םהלש םיטאטמהמ תוצובקה יתש ינקחש
.תונטק ףסכ יפנכ גוז לעבו ךלמ זוגא לדוגב ,קמקמח - דחא בהז 'ץינס
.םינקחשה םיבכור םהילע - םיטאטמ
.סיסב-רודכ לש םיטבחמל םימוד תצק ,םינטק - םיטבחמ


:םינקחש
.םיקושיח עיקבהל הינשה הצובקהמ עונמלו םיקושיחה ביבס ףועל ךירצ - דחא רמוש
.םיקושיחה דחא ךרד עיקבהל םיסנמו ,הזל הז לפאווקה תא םיקרוז - םיפדור 3
םתוא תונפהל תוסנלוו םינציברמהמ םהלש דצה לע ןגהל םדיקפת - םיטבוח 2
.הביריה הצובקה דגנ
.קחשמה תא םייסלו 'ץינסה תא סופתל הסנמ - דחא שפחמ

:קחשמה תרטמ
.ביריה יקושיח ךרד לפאווקה לש העקבה ידי לע רשפאש תודוקנ המכ רובצל
ירמגל םילפונ םה םאו תועיצפ עונמל ידכ םינציברמהמ קמחתהל םיסנמ םינקחשה
.קחשמהמ םיקלוסמ םה ,םהלש םיטאטמהמ
.שפחמה ידי לע ספתנ 'ץינסהשכ רמגנ קחשמה

:קחשמה תליחת
.םיידי תציחלל תוצובקה לש םינטפקל ארוק טפושה
.םירודכה 4 תא ררחשמ טפושה ,םהלש םיטאטמה לע ולע םלוכשכ
.ליחתמ קחשמהו אירמהל םיאשר םינקחשהו הקירש עימשמ טפושה

:ןוחצנו דוקינ
.תודוקנ 10-ב הכוז הצובקה ,ביריה רעשל לפאווקה תא סינכמ ףדורש םעפ לכב
.תודוקנ 150-ב הכוז ותצובק ,'ץינסה תא שפות שפחמהשכ
.תחצנמ רתויב הובגה תודוקנה רפסמ םע הצובקה ,'ץינסה תסיפת רחאל

:םישנוע
.ץידיווקב הריבע עצבל םיכרד 700 שי
.רעשל לפאווקה לש תישפוח הקירז לבקל ביריל םורגל תולוכי תוריבע
סטרווגוהב תוצובקה

ןיר'תילס ולקנבייר ףאפלפה רודניפירג
טנילפ סוקרמ סיוויד ירוגיד קירדס דוו רבילוא ןייטפק
יופלאמ וקרד גנא'צ ו'צ ירוגיד קירדס רטופ יראה שפחמ
יל'צלב ? ? דוו רבילוא רמוש
טנילפ סוקרמ
ןוטגנירוו
ויגטנומ
? ? טניפס הסילא
לב יטייק
ןוסנו'ג הניל'גנא
םיפדור
קירד
לוב
? ? ילזיוו דרפ
ילזיוו 'גרו'ג
םיטבוח

קחשמ תיימדהללחב 'ץידיווק,ביהרמ םויסל עיגה קחשמה .ללחב ןושאר ירוטסיה 'ץידיווק קחשמ ךרענ 2001 לירפאל ןושארב
םיאקירמאל איבהו ץינסה תא ספת ,STS-92 תדיחימ יאקירמאה הירגלא-זפול לאכימ טואנורטסאהשכ
(תיאקירמאה ללחה תונכוס) א"סאנל קר לבא ,הקירבמ היגטרטסאב ושמתשה םיסורה".םיסורה לע ןוחצנ
תדיחי - Thunderbolt 2000 Quidditch Maneuvering Unit:לש תובית ישאר) T2KQMU תא היה
'ץינסה תא ספות אוהשכ םלטצהש ,הירגלא-זפול רמוא ",("2000 ץחמה-םער" 'ץידיווק ןורמית
.תילאמשה ודיב קמקמחה
ישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.