(Joanne Kathleen Rowling) גנילור ןיל'תק ןאו'ג :םש

,םירבחו החפשמל - ו'ג :םייוניכ
,םיצירעמל - ייק י'ג
,"JK" יוניכה לע התוא טינקהלו ןבצעל םיצורש םירבחל - קי'ג
."Rolling Stone"ו (ךורעמ) "rolling pin" ומכ החפשמה םש לע םייוניכו

תא אורקל וצרי אל םינבש דחפ רואל איצומהש ינפמ ובתכנ תוביתה ישאר :J.K.Rowling
.השא ידי לע ובתכנ םהש ועדי םא רטופ יראה תואקתפרה


.ירובדוס גניפי'צ יללכה םילוחה תיבב 1965 ילויב 31 :הדלונ

.25 תב התייה ו'ג .הצופנ תשרטמ ,45 ליגב ,1990-ב התמ ןא :אמא

.סייור-סלורב להנמ היה רטיפ :אבא

וישכעו תוחאכ התחמתה איה .םייתנשמ תוחפ תצקב הנממ הנטק ,"יד" וא ,ןאיד :תויחאו םיחא .ורובנידאב םיטפשמ תדמול


רחאל דימ השרגתה ךא םינש 3 ךשמל יזגוטרופ היזיולט יאנותיעל האשינ ו'ג :גוז ןב
.םתיב תדלוה


.1993-ב הדלונ ,הדיחיה התיב ,הקיס'ג :םידלי

יד ,םייפקשמ םע ,קנידופ ינפ תלעב ,הנטק הדלי" התייה איהש תרמוא ו'ג :תודלי
."ימצע ןוחטב תרסחו תינשייב ,תינדקש


תיתפרצ הדמל איה) ןיטסקא תטיסרבינוא ,ןידיוו ףיקמ ,לישטוט ידוסי רפס תיב :הלכשה
.חפולצ תיב םירומ רנימס ,הילגנא-רטס'צנמב םירומ תרשכה סרוק ,(הקיסאלקו


.תופשו תילגנא :ףדעומ רפס תיב עוצקמ

אוה ."בנרא" ומשש בנרא לע היה (6 וא 5 תב יתייהשכ) יתבתכש ןושארה רופיסה" :ןושאר רופיס
"."הרובד תרבג" המשש תיקנעה הרובדה ללוכ ,ותוא ורקיב ויריבחו תבצח לביק


,הלש תודלי רבח םש לע יראה תא התניכ איה .1990-ב תבכרב ו'ג לא אב ןויערה :רטופ יראה תביתכ
התייהשכ םינש 5 לש הפוקת ךשמב ןושארה רפסה תא המילשה איה .רטופ ןאל
םיטירפ לע הפסכ טעמ לכ תא האיצוה איה .ורובנידאל רובעל הדמעו לגוטרופב
ןמזב בותכל הל ונתנש הפק יתבב הבתכ איה .םישדוח השולשה תב הקיס'ג ליבשב
.הדיצל הלגעב הנשי תקוניתהש


:המיתח


:םיבתכמ חולשמל תובותכ

:ירבסמולב תאצוה
:קיטסלוקס תאצוה
J. K. Rowling
c/o Scholastic Inc.
555 Broadway
New York, NY 10012-3999
J. K. Rowling
c/o Bloomsbury Publishing
38 Soho Square
London
W1V 5DFישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.