ישישה רפסה

תודבוע

.16 ןב היהי יראה


תועומש

.לשכיו טרומדלוו תא גורהל הסני יראה

.טרמדלוו םע םינפ לומ םינפ ומחלי יראהו ןורו עצפת ינוימרהש היהי ישישה רפסה רקיע

הקורי ותבהלש דיפל אצמי יראה ,"הקוריה הבהלה דיפלו רטופ יראה" היהי רפסה םש
.ער והשמ לכ תא גרוהו אפרל לגוסמש
יעיבשה רפסה

תודבוע

.ס"היב תא רומגיו ,17 ןב היהי יראה

.רטופ יליל לע הלגתי דואמ לודג והשמ

??בהאתי פיינס רוספורפ

.אל קלחו תוחורל םיכפוה םיתמהמ קלח המל הלגנ


תועומש

.רפסב םינורחאה םיקרפה ינש תא הבתכ רבכ גנילור

.לודגב רוזחי ןיפול רוספורפ

.עשר חוכ ףודהל ידכ דגנ דחי ולעפי וקארדו יראה

."תקלצ" היהת רפסב הנורחאה הלימה
תונוש

תודבוע

.יראה לש אתבסהו אבסה לע דמלנ

.הלגתת יראה לש ףסכה לע המולעתה

.לפואה דצל הנפי אל יראה


תועומש

.ןילוקל ילוא איה הנווכה ,תומי יראה תא ץירעמש והשימ ."םילפא" ויהי םיאבה םירפסה

.עשרל ךפהי ליוונ

.(ינוימרה היהת אל תאזש הקזוחב תזמור גנילור) הרומל ךפהת/ךפהי יראה לש הבכישהמ תחא/דחאישימחה רפסה יעיברה רפסה ישילשה רפסה ינשה רפסה ןושארה רפסה םירפסה תודוא
'ץידיווק סטרווגוה םירחא םירפס םירויא גנילור .ייק .יי'ג תועומש דומילה ירפס
תונויאר היגה תויועמשמ תויועטYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.