:ןודנולל ץוחמש לנקורב הרייעב טרסה ימוליצ ולחה 25/09/2000 םויב:דירגאהכ ןיירטלוק יבור:סטרווגוהב םידימלת:תווצהו םידליה:סובמולוק סירכו יראה:דימסגוה תנחתב םידימלת:גיוודהו יראה:רטסכולגב הלש ףלאמהו גיוודה:תבכרה תנחת:יראה:טרסהמ םיעטק לש תונושאר תונומת


:םיבתכמהו םילסרדה ,יראה


:(Vanity Fair ןיזגמהמ הנומת) תוגרדמה לע יראה


:ןושארה רליירטהמ תונומת


:טרסהמ םיעטק


:ןורו יראה


:ןילבוגכ הפוג יטסאר


:טרסהמ םיעטק


:ינשה רליירטהמ תונומת


:םירטסופה תרבוחמ תונומת


:טרסהמ םיעטק


:(Entertainment Weekly ןיזגמהמ הנומת) ןוימה תפנצמו יראה:(Premiere ןיזגמהמ הנומת) אטאטמהו ינוימרה ,ןור ,יראה:טרסב םידליה תונומת


:Vanity Fair ןיזגמהמ תונומת

     

       

   


:ינפי גולטקמ תונומת:תבכרה ףיצרב יראה


:טרסהמ םיעטק:The Sunday Times ןיזגמהמ תונומת         


:היזיולטה תמוסרפמ תונומת


:Nickelodeon ןיזגמהמ תוניצס:Starburst ןיזגמהמ תונומת:טרסהמ םיעטק


:SFX ןיזגמהמ תוניצס


:טרסהמ םיעטק


:Premiere ןיזגמהמ תונומת

        


:טרסהמ םיצפח


:םינפסאל The TV Guide ןיזגמה תופיטע:טרסל תומוסרפהמ תונומת


:טרסהמ םיעטק


:טרסהמ םיעטק


:BBC לש םירטסופה תרבוחמ תונומת:טרסהמ םיעטק:News of the World ןיזגמהמ תונומת:Moe ןיזגמהמ תונומת:TIME ןיזגמהמ תונומת:טרסהמ םיעטק


:("סניפ איג םע בוט ברע" ךותמ) תומלעיהה תמילג:ישילשה רליירטהמ תונומתתוניצס םירזיבאו הרואפת תווצ םוליצ ירתא םינקחשה קוהיל
ישילשה טרסה ינשה טרסה לוקספ םוסרפYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.