טרסהמ תונומתינוימרהו ןור ,יראה


תוגרדמל תחתמש ןוראה


סטרווגוהב יראה לש הטימה


לודגה םלואב רודניפירג ןוחצנ תגיגח


ןוגאיד תטמיס


םיבתכמהו םילסרדה ,יראה


גיוודהו יראה


לגנוגקמ רוספורפ


קיטילפ רוספורפ


ןוימה תפנצמ סקט


תחתורה תחלקה


םיעבר השולשו עשת ףיצר


'ץוה םדאדמ


רוסאה רעיב יראהתוניצס םירזיבאו הרואפת תווצ םוליצ ירתא םינקחשה קוהיל
ישילשה טרסה ינשה טרסה לוקספ םוסרפYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.