טרסהמ םיעטקםישודקה לכ ליל תגיגחב פיינס


םוסקה חשב ינוימרהו ןור ,יראה


םוסקה חשב ינוימרהו ןור ,יראה


קיטילפ רופסורפ


רוסאה רעיב וקארדו יראה


רועישב די המירמ ינוימרה


רועישב לריווק רוספורפ


רודניפירג לש 'ץידיווקה תצובק


סטרווגוה םגאב תוריסהתוניצס םירזיבאו הרואפת תווצ םוליצ ירתא םינקחשה קוהיל
ישילשה טרסה ינשה טרסה לוקספ םוסרפYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.