טרסהמ םיעטקדירגאה


תויחה ןגב שחנהו יראה


דירגאה לש התקבה


םייוקיש רועישב םידימלתה


טרברונ לש הציבהו דירגאה


סרפסקא סטרווגוהה דיל דירגאה


לגנוגקמ םע החישב ינוימרהו ןור ,יראה


לגנוגקמ לש הדרשמ


םידליה


ינוימרהו ןור ,יראהתוניצס םירזיבאו הרואפת תווצ םוליצ ירתא םינקחשה קוהיל
ישילשה טרסה ינשה טרסה לוקספ םוסרפYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.