טרסהמ םיעטק



רוסאה רעיב יראה


םוסקה חשב ינוימרהו ןור ,יראה


ולש םילזיווה רדווסב יראה


ינוימרה


דלומה גח רקובב ןור


לגנוגקמ רוספורפ


סירונ תרבג ותלותחו 'ץילפ


פינס רוספורפ


ילסרד הינוטפו ןונרו


ילסרד ילדאד


'ץינסהו יראה


רדנבילוא םע םיטיברשה תונחב יראה



תוניצס םירזיבאו הרואפת תווצ םוליצ ירתא םינקחשה קוהיל
ישילשה טרסה ינשה טרסה לוקספ םוסרפ



YAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.