:דימסגוה תנחתב סרפסקא סטרווגוה

:סטרווגוהכ םהרוד תלרדטק

:תירצונה הייסנכה תללכממ סטרווגוה ירזיבא

םגאה
םיעיבגה ןורא
ריזחה למס
ולקנבייר
ףאפלפה
לדיר םוט לש סרפה
'ץידיווקה עיבג
:דירגאה לש התקבה

:הקפהל רזע םלוס

:סטוגנירגמ תועבטמ

:םימסוק עבוכ

:בתכמהו תועבטמ ,עבוכ

:םיתבה יגת

:הרואפת ירזיבא

:סטרווגוה למס

:5972 תבכר

:רטסולג תלרדתקב תוראופת

:ןדסביל וידוטסב תורואפת

:סטרווגוה תוריקל םיטפט

:רוסאה ןורדסמה
תוניצס םירזיבאו הרואפת תווצ םוליצ ירתא םינקחשה קוהיל
ישילשה טרסה ינשה טרסה לוקספ םוסרפYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.